Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4697/2018Usnesení NS ze dne 06.02.2019

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.4697.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 1425/19
soudce zpravodaj JUDr. Jaroslav Fenyk


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4697/2018-65

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Hynkem Zoubkem v právní věci žalobce P. B., nar. XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zaplacení 1 688 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 11 C 142/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2018, č. j. 20 Co 362/2018-57, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze jako soud odvolací potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 5. 10. 2018,

č. j. 11 C 142/2017-49, kterým bylo zastaveno řízení o žádosti žalobce ze dne 1. 10. 2018

o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, dále zastaveno dovolací řízení (zahájené dovoláním žalobce podaným proti usnesení Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího ze dne 1. 6. 2018, č. j. 20 Co 159/2018-25, kterým bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 4. 2018, č. j. 11 C 142/2017-19, o odmítnutí žaloby) a bylo rozhodnuto o nákladech dovolacího řízení.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem nebo notářem a netvrdil ani nedoložil, že má právnické vzdělání. Ačkoli žalobce nebyl soudem prvního stupně vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, je namístě dovolací řízení zastavit pro nesplnění podmínky povinného zastoupení.

K uvedenému postupu dovolací soud vede jak předchozí průběh řízení v této věci (návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení proti usnesení Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího ze dne 1. 6. 2018, č. j. 20 Co 159/2018-25, byl pravomocně zamítnut usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 13. 7. 2018, č. j. 11 C 142/2017-33, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího ze dne 9. 8. 2018, č. j. 20 Co 271/2018-40), tak skutečnost známá dovolacímu soudu z jeho rozhodovací činnosti, že žalobce podává mimořádně vysoký počet žalob, v nichž po žalované České republice požaduje náhradu ať již majetkové škody nebo imateriální újmy, aniž by byl schopen srozumitelně zformulovat titul, na jehož základě peněžitou náhradu požaduje, a omezuje se na proklamace o „zločineckém režimu“, „státních zločincích“, „ochraně bohatých zlodějů a zločinců“ a podobně. V řízeních zahájených takto neurčitými, popřípadě nedůvodnými žalobami pak žalobce podává opravné prostředky včetně dovolání, které jsou opět vesměs zjevně bezúspěšné.

Procesní postup dovolacího soudu je aprobován i Ústavním soudem, a to v obecné rovině např. v usnesení ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, přičemž přímo v poměrech projednávané věci Ústavní soud zvolil v rámci řízení o ústavní stížnosti žalobce postup obdobný (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 9. 2018, sp. zn. IV. ÚS 2989/18).

Z doposud uvedeného vyplývá, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 2. 2019

Mgr. Hynek Zoubek

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru