Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4674/2018Usnesení NS ze dne 30.03.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.4674.2018.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4674/2018-253

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Hynkem Zoubkem v právní věci žalobce Z. P., nar. XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Šárkou Svobodovou, advokátkou se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Sokolovská 1494, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, jednající Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 28 C 153/2016, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2018, č. j. 70 Co 453/2017-220, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů dovolacího řízení ve výši 3 400 Kč k rukám advokátky Mgr. Šárky Svobodové ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 22. 6. 2017, č. j. 28 C 153/2016-149, zastavil řízení co do částky 139 369 Kč (výrok I), uložil žalované povinnost zaplatit specifikované příslušenství z částky 129 286 Kč, jakož i z částky 10 083 Kč, ohledně nichž bylo řízení zastaveno (výrok II), konstatoval porušení práva žalobce podle čl. 7, 8 a 10 Listiny základních práv a svobod na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, osobní svobodu a zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochrany jeho jména neoprávněným trestním stíháním vedeným Policií České republiky pod sp. zn. KRPH-82549-17/TČ-2012-050771 a pod sp. zn. KRPH-108582-45/TČ-2013-050771 a následně u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 2 T 126/2013 (výrok III), zamítl žalobu ohledně požadavku na zaplacení částky 748 627 Kč s příslušenstvím (výrok IV), rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky navzájem (výrok V) a mezi účastníky a státem (výrok V).

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným rozsudkem k odvolání žalobce i žalované změnil rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku II tak, že se ohledně specifikovaného příslušenství z částky 10 083 Kč žaloba zamítá, jakož i v zamítavém výroku IV tak, že žalované uložil povinnost zaplatit žalobci částku 177 600 Kč se specifikovaným příslušenstvím, jinak jej v rozsahu tohoto výroku potvrdil (výrok I rozsudku odvolacího soudu) a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok II rozsudku odvolacího soudu).

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná dovoláním směřujícím proti té části výroku I rozsudku odvolacího soudu, jíž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobci částku 177 600 Kč s příslušenstvím. Nejvyšší soud dovolání žalované podle § 243c odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl jako opožděné.

Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 42 odst. 2 o. s. ř. věty první a druhé písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě je třeba nejpozději do 3 dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním stejného znění; k těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží.

Podle § 42 odst. 3 o. s. ř. v případě podání v elektronické podobě podepsaného způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu podle odst. 2.

Podle § 42 odst. 4 o. s. ř. věty první a druhé, pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno; povinnost podpisu a datování se nevztahuje na podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu.

Podle § 240 o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odst. 1). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (odst. 2). Lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do tří měsíců od doručení (odst. 3).

Podle § 243c odst. 3 o. s. ř. platí ustanovení § 218 písm. b), § 218a, § 224 odst. 1 a 2 a § 225 pro řízení u dovolacího soudu obdobně.

Podle § 218a o. s. ř. nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 208 odst. 1, ačkoliv odvolání bylo podáno opožděně, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud. Je-li to třeba, provede potřebná šetření buď sám, nebo prostřednictvím soudu prvního stupně anebo soudu dožádaného.

Podle § 208 odst. 1 o. s. ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

V daném případě byl napadený rozsudek odvolacího soudu dovolatelce doručen dne 6. 3. 2018. Dovolatelka podala dovolání dne 4. 5. 2018 prostřednictvím e-mailové schránky na e-mailovou adresu podatelny soudu prvního stupně bez podpisu, se kterým by podle § 42 odst. 3 byly spojeny účinky vlastnoručního podpisu (tj. bez zaručeného elektronického podpisu). Dovolatelka poté znovu podala dovolání se shodným obsahem prostřednictvím své datové schránky dne 9. 5. 2018 a následně osobně doručila na podatelnu soudu prvního stupně dovolání stejného znění s vlastnoručním podpisem dne 10. 5. 2018.

Dovolání podané v elektronické podobě, podepsané jinak než zaručeným elektronickým podpisem, má sledované procesní účinky pouze tehdy, pokud bylo v souladu s § 42 odst. 2 o. s. ř. ve lhůtě tří dnů doplněno. Pokud dovolatel předloží originál nebo písemné dovolání shodného znění až po uplynutí třídenní lhůty, dovolací soud postupuje, jako by takové podání vůbec nebylo učiněno [srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2014, sp. zn. II. ÚS 3610/13, či DRÁPAL, L. § 42 (Podání). In: DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 266].

V daném případě dovolatelka podala dovolání bez zaručeného elektronického podpisu e-mailem dne 4. 5. 2018, lhůta k doplnění dovolání o originál či písemné dovolání tak v souladu s § 42 odst. 2 o. s. ř. uplynula dne 7. 5. 2018, přičemž dovolatelka doplnila dovolání až dne 9. 5. 2018 (a následně též dne 10. 5. 2018). Dovolání ze dne 4. 5. 2018 tak nebylo doplněno v zákonné lhůtě a nelze k němu přihlížet.

Vzhledem k výše uvedenému je třeba na dovolání ze dne 9. 5. 2018 pohlížet jako na první učiněné podání, které přitom bylo podáno až po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty pro podání dovolání podle § 240 odst. 1 o. s. ř., jež marně uplynula dne 7. 5. 2018. Nejvyšší soud tak opožděně podané dovolání dovolatelky podle § 243c odst. 3 ve spojení s § 218a a § 208 odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl Nejvyšší soud podle § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. a zavázal žalovanou, jejíž dovolání bylo odmítnuto, k náhradě nákladů dovolacího řízení vzniklých žalobci v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání, které bylo sepsáno advokátkou. Náhrada nákladů je představována odměnou za jeden úkon právní služby, tedy částkou 3 100 Kč [§ 6 odst. 1, § 7 bod 5, § 9 odst. 4 písm. a) a § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů] a paušální náhradou hotových výdajů advokátky ve výši 300 Kč za jeden úkon právní služby (§ 13 odst. 4 advokátního tarifu), tedy celkem částkou 3 400 Kč. Lhůta k plnění a místo plnění byly určeny v souladu s § 160 odst. 1 a § 149 odst. 3 o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 3. 2020

Mgr. Hynek Zoubek

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru