Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4657/2017Usnesení NS ze dne 04.10.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4657.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 3490/17
soudce zpravodaj JUDr. Ludvík David


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4657/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci P. B., proti žalovaným 1) JUDr. P. S. 2) JUDr. J. Z. a 3) JUDr. V. P., všem s místem pracoviště Krajský soud v Brně, Rooseveltova 16, o zaplacení částky 1.500.000 Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 33 C 69/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. června 2016, č. j. 44 Co 290/2016-40, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce se domáhá žalobou zaplacení částky 1.500.000 Kč za tvrzený neoprávněný zásah do svých osobnostních práv, který spatřuje v rozhodovací činnosti žalovaných, jako soudců krajského soudu.

Krajský soud v Brně (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 24. března 2016, č. j. 44 Co 117/2016-19, potvrdil usnesení Městského soudu v Brně (dále též „soud prvního stupně“) ze dne 4. února 2016, č. j. 33 C 69/2015-11, jímž soud výrokem I. odmítl podání žalobce ze dne 30. 3. 2015 podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř., výrokem II. nepřipustil vstup České republiky – Ministerstva spravedlnosti jako další účastnice na straně žalovaných a výrokem III. rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Potvrzující usnesení odvolacího soudu žalobce napadl vlastnoručně sepsaným dovoláním, ve kterém požádal soud, aby žalobu neodmítal a připustil přistoupení dalšího účastníka na straně žalovaných.

K výzvě soudu prvního stupně na zaplacení soudního poplatku ze žaloby požádal přípisem ze dne 10. května 2016 o osvobození od soudního poplatku.

Usnesením ze dne 20. května 2016, č.j. 33 C 69/2015-32, soud prvního stupně nepřiznal žalobci osvobození od soudního poplatku pro dovolací řízení, neboť shledal, že u žalobce nejsou dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků vzhledem ke zřejmé bezúspěšnosti uplatňování nebo bránění práva. K odvolání žalobce Krajský soud v Brně usnesením ze dne 13. června 2016, č. j. 44 Co 290/2016-40, usnesení soudu prvního stupně ze stejného důvodu potvrdil.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu ze dne 13. června 2016 podal žalobce vlastnoručně sepsané dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem nebo sám prokázal, že má právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 8. února 2017, č. j. 33 C 69/2015-58, poučil soud mimo jiné žalobce, že si má pro dovolací řízení ve lhůtě 10 dnů zvolit zástupce z řad advokátů a jeho prostřednictvím podat řádné dovolání. Pokud tuto podmínku dovolacího řízení nesplní, dovolací soud řízení zastaví. Usnesení bylo doručeno dovolateli dne 14. února 2017, avšak žalobce do dnešního dne tento nedostatek podmínky řízení neodstranil. Přípisem ze dne 14. února 2017 pouze požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Poté Krajský soud v Brně (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 27. března 2017, č. j. 44 Co 182/2017-70, potvrdil usnesení Městského soudu v Brně (dále též „soud prvního stupně“) ze dne 22. února 2017, č. j. 33 C 69/2015-62, jímž soud žalobci neustanovil k jeho žádosti zástupce k ochraně jeho zájmů pro dovolací řízení. Ztotožnil se se závěrem soudu prvního stupně, že nejsou dány zákonné podmínky pro ustanovení zástupce z řad advokátů ve smyslu ustanovení § 30 o.s.ř. za situace, kdy nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků z důvodu zřejmé bezúspěšnosti uplatňování práva, neboť v dané věci není dána pasivní legitimace žalovaných.

Žalobce podal dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu. Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem a znovu požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Poté k dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. března 2017, č. j. 44 Co 182/2017-70, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny podmínky pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že není důvod ustanovit dovolateli zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání z důvodu bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Při pro jednávání dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze 13. června 2016, č. j. 44 Co 290/2016-40, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. října 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru