Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4652/2017Usnesení NS ze dne 30.10.2017

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
Ustanovení zástupce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4652.2017.1
Dotčené předpisy

§ 30 o. s. ř.

§ 138 o. s. ř.

§ 241 odst. 1, 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 3715/17
soudce zpravodaj JUDr. Kateřina Šimáčková


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4652/2017-49

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou zdravotní a psychickou újmu ve výši 868 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 10 C 164/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 3. 2017, č. j. 19 Co 73/2017-34, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Předmětem řízení je žalobou uplatněný nárok žalobce na „náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou zdravotní a psychickou újmu a 868 000 Kč“.

Na výzvu Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 13. 1. 2017 k doplnění žaloby žalobce reagoval podáním žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Okresní soud v Hradci Králové jako soud prvního stupně svým usnesením ze dne 14. 2. 2017, č. j. 10 C 164/2016-28, rozhodl, že žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů se zamítá.

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací napadeným usnesením ze dne 21. 3. 2017, č. j. 19 Co 73/2017-34, rozhodl, že usnesení okresního soudu se potvrzuje.

Odvolací soud tak rozhodl poté, co potvrdil závěry soudu prvního stupně, že žalobce uplatňuje své právo zřejmě bezúspěšně, neboť se jedná o sudičské jednání. Krajský soud nadto dodal, že žalobcovy poměry neodůvodňují přiznání poplatkového osvobození.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Při jeho podání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 3. 8. 2017, č. j. 10 C 164/2016-43, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupce – advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku (správně usnesení) Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 3. 2017, č. j. 19 Co 73/2017-34, s tím, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud řízení zastaví. Žalobce reagoval pouze podáním nové žádosti o ustanovení advokáta.

Podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněného pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací. Uvedený závěr se přiměřeně použije i v nyní projednávané věci.

Dovolací soud proto splnění podmínek pro ustanovení zástupce z řad advokátů zkoumal sám a dospěl k závěru, že předpoklady podle § 30 o. s. ř. ve spojení s § 138 o. s. ř. nejsou splněny.

Žalobce se v žalobě a jejím doplnění omezil na neurčitá tvrzení o státních zločincích, kvůli kterým je ve špatném zdravotním stavu a jeho uzdravení je nemožné, avšak neuvedl žádné konkrétní jednání státu, v důsledku něhož mu měla vzniknout újma. Žalobce ani neuvedl, jak dospěl k výši svého nároku.

Nejvyššímu soudu je známo, že žalobce zahajuje velké množství soudních sporů se státem, ve kterých je většinou neúspěšný. V podání, kterým řízení zahájil, přitom žalobce neuvedl ani takové rozhodné skutečnosti, na základě kterých by bylo možno alespoň předběžně učinit závěr o důvodnosti žaloby. Žalobce tedy nevylíčil alespoň v hrubých rysech, čeho se domáhá a z jakého důvodu. Vzhledem k absenci vylíčení takových rozhodných skutečností ani dovolací soud neshledal, že jsou u žalobce splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.) a tím i pro ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.). Nadto žalobce ani nezpochybnil zjištění odvolacího soudu týkající se jeho majetkových poměrů, která rovněž vylučují přiznání osvobození od soudních poplatků a tím i ustanovení zástupce.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit žalobci advokáta pro řízení o dovolání a kdy žalobce přes výzvu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. října 2017

Mgr. Vít Bičák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru