Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4629/2015Usnesení NS ze dne 25.11.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.4629.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 879/16 ze dne 17.05.2016 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. David Uhlíř


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4629/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci P. B., proti žalované JUDr. M. D., soudní exekutorce, se sídlem v Hradci Králové, U soudu 276, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 1/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. dubna 2015, č.j. 1 Co 202/2014-155, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 24. června 2014, č.j. 16 C 1/2013-136, výrokem I. odňal žalobci osvobození od soudních poplatků, o kterém rozhodl Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 22. 7. 2013, č.j. 16 C 1/2013-79, a to se zpětnou účinností a výrokem II. ustanovil JUDr. Františka Derika, advokáta se sídlem v Pardubicích, Jana Palacha 1552, opatrovníkem žalobce pro řízení podle ustanovení § 29 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“), a to zdravotních důvodu.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 28. dubna 2015, č.j. 1 Co 202/2014-155, výše uvedené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ve výroku I. potvrdil podle § 219 o.s.ř.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně sepsané dovolání.

Soud prvního stupně poté vyzval žalobce usnesením ze dne 7. září 2015, č.j. 16 C 1/2013-188, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 10. září 2015, avšak výše uvedený nedostatek v naplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení nebyl do současné doby odstraněn.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věta první o.s.ř., může účastník, podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).

V předmětné věci byl žalobci ustanoven usnesením ze dne 24. června 2014, č.j. 16 C 1/2013-136, opatrovník pro řízení JUDr. František Derik, advokát se sídlem v Pardubicích, Jana Palacha 1552, podle ustanovení § 29 odst. 3 a 4 o.s.ř. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení, pokud neučiní jiná opatření, může předseda senátu ustanovit opatrovníka také neznámým dědicům zůstavitele, nebyl-li dosud v řízení o dědictví stanoven okruh jeho dědiců, dále účastníku, jehož pobyt není znám, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo z jiných zdravotních důvodů se nemůže nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat. Podle odstavce 4 poslední věty tohoto ustanovení, nerozhodl-li soud jinak, opatrovník ustanovený podle odstavců 1 až 3 vystupuje v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím a v dovolacím řízení.

Z výše uvedeného plyne, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř., neboť ustanovený advokát v dvouměsíční lhůtě podle ustanovení 240 odst. 1 o.s.ř. nenahradil ani nedoplnil původní dovolání žalobce, ani se s tímto dovoláním výslovně neztotožnil. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil pro nesplnění uvedené zvláštní podmínky dovolacího řízení (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. listopadu 2015

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru