Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 462/2013Usnesení NS ze dne 28.02.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.462.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 462/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Pavla Vrchy, v právní věci žalobkyně M. V., zastoupené opatrovníkem Petrem Vágnerem, narozeným dne 4. března 1975, bytem v Praze 4–Chodov, Bachova č. 1568/3, proti žalovanému JUDr. P. K.,o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově pod sp. zn. 106 Nc 109/2011, o dovolání opatrovníka žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě dne 31. května 2012, č.j. 11 Co 328/2012-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově usnesením ze dne 6. ledna 2012, č.j. 106 Nc 109/2011-15, podle § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“.) odmítl podání (žalobu) žalobkyně doručené soudu dne 11. července 2011, a rozhodl o náhradě nákladů řízení

Krajský soud v Ostravě uvedené usnesení soudu prvního stupně potvrdil usnesením ze dne 31. května 2012, č.j. 11 Co 328/2012-28, přičemž též rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně (resp. její opatrovník) vlastnoručně sepsané dovolání.

Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově pod č.j. 106 Nc 109/2011-45 usnesením ze dne 16. listopadu 2012 doručeným opatrovníkovi žalobkyně dne 27. listopadu 2012 dovolatele (dovolatelku) vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolil (zvolila) ve stanovené lhůtě zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Bylo též mimo jiné připojeno podrobné poučení o možnosti a předpokladech žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů ve smyslu ustanovení § 30 o.s.ř. I přes doručení této výzvy a příslušné poučení o procesních následcích jejímu nevyhovění zůstal dovolatel (dovolatelka) procesně nečinným (nečinnou) a soudem prvního stupně vytknutý nedostatek povinného zastoupení neodstranil (neodstranila).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání. Vzal přitom v prvé řadě v úvahu skutečnosti, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 31. května 2012, a přihlédl tak k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel (dovolatelka) nesplnil (nesplnila) zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť dovolatel (dovolatelka), nemá v tomto případě na náhradu nákladů řízení nárok a žalovanému podle obsahu spisu v předmětném řízení před dovolacím soudem žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. února 2013

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru