Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4555/2014Usnesení NS ze dne 18.03.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.4555.2014.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4555/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce Ing. J. Š., proti žalovaným 1) MVDr. J. S., a 2) P. S., oběma zastoupeným Mgr. et Mgr. Tomášem Sedláčkem, advokátem se sídlem v Brně, Příkop 2a, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 25 C 26/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. srpna 2013 č.j. 1 Co 224/2013-175, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 28. srpna 2013, č.j. 1 Co 224/2013-175, potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. května 2013, č.j. 25 C 26/2012-150, kterým žalobci nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a byla zamítnuta žádost o ustanovení zástupce.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 25. listopadu 2013 vlastnoručně sepsané dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem. Uvádí, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, neboť se domnívá, že má nárok na osvobození od soudních poplatků podle zákona o mimosoudních rehabilitacích a že soudy nesprávně posoudily jeho majetkovou situaci. Navíc se domnívá, že se může zastupovat sám, neboť má vysokoškolské právnické vzdělání, což dokládá předložením „výkazu o řádném studiu na Vysoké škole ekonomické, fakultě obchodní, v Praze“.

Poté vyzval soud prvního stupně žalobce usnesením ze dne 7. ledna 2014, č.j. 25 C 26/2012-194, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení podal řádné dovolání. Usnesení bylo doručeno žalobci dne 10. ledna 2011 uložením do domovní schránky. O opětovné žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení rozhodl Krajský soud v Brně usnesením ze dne 8. července 2014, č.j. 25 C 26/2012-238, kterým tuto žádost zamítl (když předtím Vrchní soud v Olomouci zrušil předchozí rozhodnutí soudu prvního stupně o zastavení řízení). Toto rozhodnutí bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. září 2014, č.j. 1 Co 224/2014-245.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013. Konstatoval, že dovolání bylo podáno proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni

Dovolatel musí být při podání dovolání zastoupen advokátem nebo notářem [notář ovšem může dovolatele zastupovat jen ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)]; uvedené však neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v ustanovení § 21 o.s.ř., v ustanovení § 21a o.s.ř. anebo v ustanovení § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání, anebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle ustanovení § 26a o.s.ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.1, 2 a 3 o.s.ř.). Je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v ustanovení § 21 o.s.ř., v ustanovení § 21a o.s.ř., v § 21b o.s.ř. anebo v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 4 o.s.ř.).

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v ustanovení § 21 o.s.ř., v ustanovení § 21a o.s.ř. nebo v ustanovení § 21b o.s.ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle ustanovení § 26a o.s.ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)] nebo osobou uvedenou v ustanovení § 21 o.s.ř., v ustanovení § 21a o.s.ř. v ustanovení § 21b o.s.ř. anebo v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání. Podmínku právnického vzdělání přitom splňuje dovolatel, který získal vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo získal vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem na území ČSFR nebo jejích právních předchůdců, případně dovolatel s nostrifikovaným zahraničním vysokoškolským právnickým vzděláním (viz např. usnesení NS sp. zn. 20 Cdo 1638/98).

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

Je-li dovolatelem fyzická osoba, která nemá právnické vzdělání, vyhoví požadavku na tzv. povinné (nutné) zastoupení advokátem (notářem), jestliže takovou osobu zvolí svým zástupcem a jestliže jejím prostřednictvím podá dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu. V případě, že dovolateli bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků (§ 138 o.s.ř.), soud mu na jeho žádost ustanoví zástupcem advokáta, který bude dovolatele při podání dovolání zastupovat; ustanovením advokáta pro podání dovolání (§ 30 o.s.ř.) je požadavek na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele splněn, jestliže dovolatel podá prostřednictvím ustanoveného zástupce dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu.

V posuzovaném případě žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesením odvolacího soudu zastoupen advokátem, když ani nesplňuje (byť se tak mylně domnívá) podmínku právnického vzdělání jak již bylo uvedeno, a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení, neodstranil ani na výzvu soudu prvního stupně, přičemž jeho žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla zamítnuta (na této skutečností nemění nic ani okolnost, že po předložení spisu dovolacímu soudu žalobce napadl dovoláním též usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. září 2014, č.j. 1 Co 224/2014-245). Protože tak žalobcem nebyl odstraněn nedostatek povinného (nuceného) zastoupení dovolatele, Nejvyšší soud České republiky řízení o jeho dovolání - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. (a s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 2 téhož zákona) zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. března 2015

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru