Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4449/2010Usnesení NS ze dne 16.12.2010

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:30.CDO.4449.2010.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 bod třetí o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4449/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobce J. B., proti žalovaným 1) Mgr. M. H., 2) S. Ř., 3) S. K., o ochranu osobnosti, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp.zn. 0 Nc 2713/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. srpna 2010, č.j. 19 Co 301/2010-34, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst.2 o.s.ř.) :

Krajský soud v Hradci Králové (dále jen odvolací soud) usnesením ze dne 20.8. 2010, č.j. 19 Co 301/2010-34, potvrdil usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí (dále jen soud prvního stupně) ze dne 11. 6. 2010, č.j. 0 Nc 2713/2010-23, kterým byla odmítnuta neúplná žaloba na ochranu osobnosti a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (před soudem prvního stupně). Odvolací soud současně vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dále též dovolatel) dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o.s.ř.) a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že věcnému rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

V posuzované věci žalobce, který je fyzickou osobou, podal včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a), § 241 odst. 4 o. s. ř.].

K odstranění uvedeného nedostatku podmínky dovolacího řízení soud prvního stupně usnesením ze dne 18.10.2010, č.j. 0 Nc 2713/2010-41, vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání a k provedení těchto úkonů mu stanovil lhůtu 20 dnů od doručení usnesení s poučením, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení zastaveno. Na tuto výzvu žalobce reagoval podáním soudu prvního stupně ze dne 3. 11. 2010 v němž uvedl, že jako účastník řízení může podle § 240 odst. 1 o.s.ř. podat dovolání sám, aniž by byl zastoupen advokátem. Usnesení ze dne 18.10.2010 předcházelo usnesení soudu prvního stupně ze dne 8. 2. 2010, č.j. 0 Nc 2713/2010-9 (potvrzené usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23.3.2010, č.j. 19 Co 94/2010-15), kterým soud prvního stupně zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů. Žalobce se mýlí, domnívá-li se, že jako fyzická osoba bez právnického vzdělání je oprávněn podat odvolání bez zastoupení advokátem.

Podle § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst. 1 o. s. ř.).

Dovolatel nemusí být zastoupen advokátem nebo notářem, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.], nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o. s. ř., v § 21a o. s. ř. anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst. 2 písm. b) o. s. ř.], nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o. s. ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 3 o. s. ř.).

Dovolání musí být sepsáno - s výjimkou případu uvedeného v ustanovení § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. - advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o. s. ř., v § 21a o. s. ř., v § 21b o. s. ř. anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 4 o. s. ř.).

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o. s. ř., v § 21a o. s. ř. nebo v § 21b o. s. ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o. s. ř., je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o. s. ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o. s. ř., v § 21a o. s. ř. v § 21b o. s. ř. anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti nejen ve stanovené lhůtě, ale ani dosud, tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce – aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi – podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst.2 věta první o. s. ř.. Žalobce procesně zavinil zastavení dovolacího řízení, žalovaným však žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. prosince 2010

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru