Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4419/2015Usnesení NS ze dne 16.11.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.4419.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4419/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci žalobců a) J. V., a b) L. Š., proti žalovanému JUDr. M. V., MBA, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 25 C 19/2012, o dovolání žalobkyně b) proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. února 2015, č.j. 1 Co 240/2014-820, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Krajský soud v Brně nejprve usnesením ze dne 29. května 2014, č.j. 25 C 19/2012-749, vyloučil k samostatnému řízení (§ 112 odst. 2 o.s.ř.) věc náhrady nemajetkové újmy ve výši 69.000,- Kč žalobce J. V., poté rozsudkem ze dne 29. května 2014, č.j. 25 C 19/2012-751, zamítl žalobu L. Š., aby žalovaný nahradil žalobkyni nemajetkovou újmu ve výši 69.000,- Kč a rozhodl, že ve vztahu žalobkyně L. Š. a žalovaného nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

K odvolání L. Š. Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 18. února 2015, č.j. 1 Co 240/2014-820, výrokem I. rozsudek krajského soudu ve výroku II. změnil tak, že L. Š. je povinna zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení částku 8.228,- Kč, výrokem II. ve zbývající napadené části – ve výroku I. -rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a výrokem III. rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Rozhodnutí odvolacího soudu L. Š. napadla podáním (které dovolací soud s přihlédnutím k ustanovení § 41 odst. 2 o.s.ř. posoudil jako dovolání), aniž by byla zastoupena advokátem.

Usnesením ze dne 5. června 2015, č.j. 25 C 197/2012-868, soud prvního stupně zamítl návrh L. Š. na ustanovení zástupce pro řízení o dovolání. Usnesení nabylo právní moci dne 27. června 2015.

Soud prvního stupně poté vyzval dovolatelku usnesením ze dne 2. července 2015, č. j. 25 C 19/2012-870, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 7. července 2015. Přípisem ze dne 22. července 2015 požádala dovolatelka o poskytnutí lhůty k podání žádosti České advokátní komoře o poskytnutí právních služeb. Do dnešního dne však dovolatelka podmínku dovolacího řízení, spočívající v jejím zastoupení advokátem, nesplnila.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2015

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru