Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4412/2017Usnesení NS ze dne 15.11.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4412.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 148/18 ze dne 30.01.2018 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Zemánek


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4412/2017-298

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce P. B., proti žalované P. L. B., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 50 C 16/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. července 2016, č. j. 3 Co 9/2016-244, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce se domáhá žalobou ochrany osobnosti za tvrzený neoprávněný zásah do svých osobnostních práv, který spatřuje v tvrzeném lživém svědectví žalované (dcery žalobce) před orgány činnými v trestním řízení.

Vrchní soud v Praze (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 25. července 2016, č. j. 3 Co 9/2016-244, potvrdil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 9. listopadu 2015, č. j. 50 C 16/2012-230, kterým soud prvního stupně zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku ze žaloby v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Současně odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobce napadl potvrzující usnesení odvolacího soudu dovoláním, aniž byl zastoupen advokátem, resp. nedoložil, že by sám měl právnické vzdělání, a navrhl, aby soud řízení nezastavoval a ustanovil mu zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně poté usnesením ze dne 2. září 2016, č. j. 50 C 16/2012-273, vyzval žalobce, aby si ve lhůtě 7 dnů pro dovolací řízení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictví podal řádné dovolání. V opačném případě dovolací soud řízení zastaví. Usnesení bylo doručeno žalobci dne 9. září 2016, žalobce nedostatek podmínky řízení neodstranil, pouze požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 7. února 2017, č. j. 50 C 16/2012-281, zamítl návrh žalobce na přiznání osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a současně zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů. K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 15. března 2017, č. j. 3 Co 20/2017-289, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce opětovně vlastnoručně sepsané dovolání, které nikterak nezdůvodnil a požádal opět o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.

Poté Nejvyšší soud k dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. března 2017, č. j. 3 Co 20/2017-289, sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny podmínky pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že není důvod mu ustanovit zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl soudem prvního stupně vyzván, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Při projednání dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. července 2016, č. j. 3 Co 9/2016-244, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. listopadu 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru