Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 440/2002Usnesení NS ze dne 13.03.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:30.CDO.440.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243c předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 440/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatelky R. B. proti odpůrkyni České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o plný invalidní důchod, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 47 Ca 202/96, o dovolání navrhovatelky proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. února 2001, č.j. 2 Cao 112/2000-71, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze rozsudkem v záhlaví uvedeným potvrdil k odvolání navrhovatelky rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. dubna 1999, č.j. 47 Ca 202/96-11, jímž bylo k opravnému prostředku navrhovatelky potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 6. 3. 1996, č. 525 528 324, kterým byl navrhovatelce od 24. 5. 1996 odňat plný invalidní důchod podle § 56 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb. s odůvodněním, že podle posudku lékaře Pražské správy sociálního zabezpečení v P. ze dne 22. 2. 1996 je navrhovatelka již pouze částečně invalidní.

Proti tomuto rozsudku podala navrhovatelka dovolání.

Při posuzování dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části dvanácté, hlavy první bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., jímž byl změněn a doplněn občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu ve znění před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ l0a o.s.ř.) po přezkoumání věci bez jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o.s.ř.) dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. l, věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 24l odst. l, věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 24l odst. 2, věty druhé o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu ustanovení § 2l odst. l o.s.ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytnout právní pomoc (tj. advokátem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takovéhoto vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 24l odst. l, věty první a z ustanovení § 24l odst. 2, věty druhé o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (komerční právníci se stali s účinností od l.7.l996 advokáty - srov. § 57 odst. 2 zákona č. 85/l996 Sb., o advokacii), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím tohoto zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podala navrhovatelka dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byla zastoupena advokátem a nebylo ani prokázáno, že by měla právnické vzdělání. Soud prvního stupně ji proto usnesením ze dne 21.8.2001, čj. 47 Ca 202/96-82, m.j. vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby mj. jeho prostřednictvím podala proti rozsudku odvolacího soudu řádné dovolání; k provedení potřebných procesních úkonů jí určil lhůtu patnácti dnů a upozornil ji, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Přestože jí byla doručena dne 10.9.2001, dovolatelka výzvě dosud nevyhověla; naopak v přípisu ze dne 12. 2. 2002 m. j. sdělila, že advokátní zastoupení není v jejím případě nutné.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 24l odst. l, věty první a § 24l odst. l, věty druhé o.s.ř., nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání navrhovatelky - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c a § l04 odst. 2, věty třetí o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § l46 odst. 2, věta prvá, § 224 odst. l a § 243b odst. 4 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. března 2002

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru