Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4397/2017Usnesení NS ze dne 02.11.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4397.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4397/2017-51

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Hynkem Zoubkem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 20 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 43 C 54/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 12. 2016, č. j. 68 Co 411/2016-33, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením potvrdil Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 29. 8. 2016, č. j. 43 C 54/2015-29, kterým byla odmítnuta žaloba žalobce o zaplacení částky 20 000 000 Kč s příslušenstvím coby náhrady imateriální újmy za „maření vyšetřování ze strany složek PČR zejména OO-PČR-Čáslav a maření vyšetřování + státního dozoru ze strany OSZ K. Hora + KSZ-Praha“, jakož i za zásah do vlastnických a osobnostních práv žalobce „postupem Stavebního úřadu v Čáslavi se vztahu k stavebnímu řízení pod čj. výst 4776/2009-Ob + rozhodnutí ze dne 27. 10. 2009 pod čj. 21712/-4776/09-Ob.“

Žalobce do svého včasného dovolání vtělil žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Uvedený návrh žalobce byl zamítnut pravomocným usnesením soudu prvního stupně ze dne 3. 3. 2017, č. j. 43 C 54/2015-37, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 10. 5. 2017, č. j. 68 Co 177/2017-42.

Soud prvního stupně dále usnesením ze dne 21. 6. 2017, č. j. 43 C 54/2015-46, doručeným žalobci dne 23. 6. 2017, vyzval žalobce, aby si ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení zvolil za zástupce advokáta a jeho prostřednictvím podal dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce na uvedenou výzvu nereagoval.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Žalobce coby dovolatel není právně zastoupen, zároveň netvrdil, že má právnické vzdělání, jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla pravomocně zamítnuta. Přes výzvu a poučení soudu prvního stupně o důsledcích své nečinnosti tak žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem, a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř., a dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 2. listopadu 2017

Mgr. Hynek Zoubek

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru