Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4348/2016Usnesení NS ze dne 01.02.2017

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4348.2016.1
Dotčené předpisy

§ 138 odst. 1 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4348/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce F. F., proti žalovanému Magistrátu města Karviné, se sídlem v Karviné, Fryštátská 72/1, o zaplacení částky 1 000 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 18 C 217/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 4. 2016, č. j. 57 Co 225/2016-25, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Předmětem řízení bylo na zaplacení částky 1 000 000 Kč, které se žalobce domáhal jako náhrady škody, která mu měla vzniknout z různých skutečností (nucený prodej domu, exekuce na důchod, vypálení domu).

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27. 4. 2016, č. j. 57 Co 225/2016-25, potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 12. 2015, č. j. 57 Co 698/2015-10, kterým odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí žaloby).

Podle odvolacího soudu z žalobcových tvrzení nelze dovodit logický základ jím uplatňovaného nároku, tedy alespoň minimum pro to, aby bylo možno uvažovat o možné úspěšnosti žaloby. O závěru, že žalobce zjevně bezúspěsně uplatňuje své právo, svědčí i to, že žalobce podává velké množství obdobných žalob i zjevně nepřiměřená požadovaná částka.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 13. 6. 2016 včasné dovolání, ve kterém zároveň opětovně požádal o ustanovení zástupce.

Usnesením ze dne 14. 12. 2016, č. j. 30 Cdo 4348/2016-40, doručeným žalobci dne 22. 12. 2016, Nejvyšší soud vyzval žalobce, aby ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení, a to tak, že předloží Nejvyššímu soudu procesní plnou moc prokazující, že je v dovolacím řízení zastoupen advokátem, případně doklad potvrzující, že sám má odpovídající právnické vzdělání. Současně soud vyzval žalobce, aby v případě, že si zvolí advokáta, tento již podané dovolání v uvedené lhůtě také podepsal, vlastnoručně podepsaným podáním se s ním ztotožnil nebo je nahradil podáním vlastním s tím, že nebude-li ve stanovené lhůtě odstraněn nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na tuto výzvu reagoval svým přípisem ze dne 3. 1. 2017, ve kterém opětovně požádal o ustanovení zástupce pro řízení, nedostatek zastoupení však neodstranil.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen.

Vzhledem k tomu, že dovolatel v rámci dovolání v řízení o ustanovení zástupce opětovně požádal o ustanovení zástupce, jeví se jako nadbytečné, aby o ustanovení zástupce pro dovolací řízení rozhodoval soud prvního stupně za situace, kdy s ohledem na důvod zamítnutí původní žádosti nelze ani nyní očekávat jiné rozhodnutí. Nejvyšší soud za přiměřeného užití usnesení ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněného pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou též dostupná na www.nsoud.cz) sám posoudil žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

V usnesení ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu uvedl, že:

1) Směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.

2) Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, jsou ve smyslu § 30 o. s. ř. splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů, pak tohoto zástupce dovolateli sám ustanoví.

3) Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván (v řízení o dovolání proti onomu usnesení) k odstranění tohoto nedostatku, je to důvodem pro zastavení dovolacího řízení (§ 104 odst. 2, § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.).

Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).

Podle § 138 odst. 1 věty první o. s. ř. může předseda senátu na návrh přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.

Nejvyšší soud považuje za správný závěr odvolacího soudu, že vzhledem k absenci vylíčení takových rozhodných skutečností, na základě kterých by bylo možno alespoň předběžně učinit závěr o důvodnosti žaloby, lze mít nárok žalobce (při daném stavu řízení) za zjevně bezúspěšné uplatňování práva.

Pro závěr, zda se jedná ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, je třeba použít v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím řízení nebo v dovolacím řízení stejná (shodná) hlediska. Je-li tedy například již ze samotných tvrzení žalobce zřejmé, že jím podané žalobě nemůže být vyhověno (a představuje-li tedy žaloba zřejmě bezúspěšné uplatňování práva), jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva též v odvolacím řízení a v dovolacím řízení, aniž by tu bylo významné, co je vlastním předmětem přezkumu odvolacího nebo dovolacího soudu. Uvedený závěr vyplývá již ze samotné povahy věci; nedává dobrý procesní smysl úvaha, že předmětem odvolacího nebo dovolacího řízení je (v nemeritorních otázkách) řádně uplatněné právo žalobcem, je-li bez dalšího nepochybné, že samotné žalobě nemůže být vyhověno (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Protože žalobce nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 1 o. s. ř., nesplňuje ani podmínku pro ustanovení zástupce z řad advokátů podle § 30 o. s. ř.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nelze ustanovit žalobci advokáta pro řízení o dovolání, a kdy žalobce přes výzvu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 1. února 2017

Mgr. Vít Bičák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru