Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4281/2018Usnesení NS ze dne 31.10.2019

HeslaPřípustnost dovolání
Promlčení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.4281.2018.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.

§ 32 odst. 2 předpisu č. 82/1998 Sb.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 307/20


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4281/2018-309

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohumila Dvořáka a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Davida Vláčila v právní věci žalobce S. S., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Janem Mejzlíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Malá Štupartská 635/6, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, jednající Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 226/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2018, č. j. 54 Co 163/2018-290, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou dne 12. 3. 2014 se žalobce v řízení domáhal na žalované náhrady škody, která mu měla vzniknout v souvislosti s nezákonně vedeným trestním stíháním proti jeho osobě v období od 12. 2. 1999 do 13. 12. 2010. Žalobce tvrdil, že mu byl v průběhu trestního řízení zajištěn zbrojní pas, čímž pozbyl podmínky nutné k výkonu povolání. Žalobcem uplatňovaná škoda v celkové výši 1 915 113 Kč pak představovala rozdíl mezi částkou 2 522 857,10 Kč, která mu ušla za dobu od 11. 9. 2000 (kdy byla žalobci dána výpověď z pracovního poměru) do 13. 4. 2011 (kdy mu byl navrácen zbrojní pas), a částkou 607 743,60 Kč, jež vyjadřovala jím dosažené skutečné příjmy v daném období.

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 19. 1. 2018, č. j. 31 C 226/2014-259, uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 1 771 497,40 Kč s příslušenstvím (výrok I), zamítl žalobu v části, jíž se žalobce domáhal zaplacení částky 143 615,60 Kč s příslušenstvím (výrok II), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok III).

Dovoláním napadeným rozsudkem Městský soud v Praze jako soud odvolací změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I tak, že žalobu co do částky 700 000 Kč s příslušenstvím zamítl, jinak jej potvrdil (výrok I rozsudku odvolacího soudu), a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok II rozsudku odvolacího soudu).

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce v plném rozsahu včasným dovoláním, které však Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl.

Otázka počátku běhu promlčecí lhůty nemůže založit přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř., neboť při jejím řešení se odvolací soud neodchýlil od řešení přijatého v judikatuře Nejvyššího soudu, pokud zohlednil, že v případech, kdy škoda vznikne až po doručení nezákonného rozhodnutí ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem [resp. § 32 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)], promlčecí doba začne běžet až od okamžiku vzniku škody (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 31 Cdo 4835/2014, uveřejněné pod číslem 99/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 30 Cdo 1597/2017). Spojoval-li odvolací soud vznik škody, a tedy i počátek běhu objektivní promlčecí lhůty, s jednotlivými obdobími, ve kterých žalobci ušel příjem, postupoval v souladu s uvedenou judikaturou, když s ohledem na datum podání žaloby (a s ohledem na stavění promlčecí lhůty v době předběžného uplatnění nároku před žalovanou) posoudil k námitce žalované nárok v rozsahu od září 2000 do října 2003 jako objektivně promlčený.

Žalobce neuvádí, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání pro další otázky, které jsou v dovolání uvedeny. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání pro každý dovolací důvod vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), přičemž pouhá kritika právního posouzení odvolacího soudu nepostačuje (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 2015, sp. zn. 30 Cdo 3023/2014, a ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13). Pro absenci vymezení splněného hlediska přípustnosti a formulace právní otázky ve smyslu § 237 o. s. ř. dovolání v části, v níž žalobce namítá, že byl při podávání žaloby v dobré víře ohledně počítání objektivní promlčecí lhůty a že mu nelze klást k tíži řešení složité otázky běhu promlčecích lhůt, trpí vadami, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, a Nejvyššímu soudu nezbylo, než je v uvedené části odmítnout.

Námitka žalobce vytýkající odvolacímu soudu vadu řízení spočívající v tom, že odvolací soud měl dle žalobce odvolání žalované odmítnout, nemůže založit přípustnost dovolání, neboť k takto namítaným vadám řízení dovolací soud přihlíží dle § 242 odst. 3 o. s. ř. jedině tehdy, pokud je dovolání přípustné, což v dané věci není.

V projednávané věci žalobce dovoláním napadl rovněž výrok II rozsudku odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Takové dovolání je však podle § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. rovněž nepřípustné, proto je i v tomto rozsahu Nejvyšší soud odmítl.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 10. 2019

JUDr. Bohumil Dvořák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru