Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 408/2017Usnesení NS ze dne 26.07.2017

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.408.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 408/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 28/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. května 2015, č.j. 29 Co 235/2014-102, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Městský soud v Praze (dále též „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 14. května 2015, č.j. 29 Co 235/2014-102, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále též „soud prvního stupně“) ze dne 24. října 2013, č.j. 19 C 28/2011-68, kterým soud prvního stupně zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal uložení povinnosti žalované zaplatit žalobci částku 1.300.000,- Kč s příslušenstvím, a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odvolací soud se ztotožnil s právním posouzením věci soudem prvního stupně, že k nepřiměřené délce řízení došlo v důsledku jednání žalobce, který neustále podával námitky podjatosti a velké množství dalších podání, což mělo za následek prodloužení řízení. Závěrem odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Žalobce podal dne 7. srpna 2015 dovolání proti rozsudku odvolacího soudu aniž by byl zastoupen advokátem. Případně též nedoložil, že by sám eventuálně měl právnické vzdělání a znovu požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 11. srpna 2015, č.j. 19 C 28/2011-106, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. ledna 2016, č.j. 29 Co 267/2015-120, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 6. května 2016, č.j. 19 C 28/2011-124, vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupce z řad advokátů a předložil jím sepsané dovolání, a zároveň ho poučil o následcích nesplnění této výzvy. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 12. května 2016, avšak výše uvedený nedostatek nebyl do současné doby odstraněn.

Při projednání dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. května 2015, č.j. 29 Co 235/2014-102, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. května 2015, č.j. 29 Co 235/2014-102, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není odůvodňován s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. července 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru