Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3990/2016Usnesení NS ze dne 25.01.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3990.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3990/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., ve věci umístěného a ve svéprávnosti omezeného Ing. M. B., za účasti opatrovníka města České Velenice, se sídlem v Českých Velenicích, Revoluční 228, a Psychiatrické nemocnice Jihlava se sídlem v Jihlavě, Brněnská 455/54, o přípustnosti dalšího držení umístěného ve zdravotním ústavu, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 11 L 570/2015, o dovolání umístěného proti rozsudku Krajského soudu v Brně – pobočka v Jihlavě ze dne 4. února 2016, č.j. 54 Co 18/2016-76, takto::

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst.3 o.s.ř.) :

Okresní soud v Jihlavě (dále též „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 20. listopadu 2015, č.j. 11 L 570/2015-40, vyslovil, že další držení umístěného Ing. M. B. ve zdravotním ústavu je přípustné do 20. července 2016. V návaznosti na závěry znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, a výslech soudního znalce MUDr. Miroslava Skačániho soud prvního stupně shledal, že u umístěného byla prokázána duševní porucha takového druhu a stupně, že aktuálně vyžaduje, aby byl nadále umístěný zbaven osobní svobody dalším pobytem v Psychiatrické nemocnici Jihlava, neboť v opačném případě by sám sebe závažným způsobem a bezprostředně ohrožoval na životě a stejně nebezpečný by byl i svému okolí.

Krajský soud v Brně – pobočka v Jihlavě (dále též „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 4. února 2016, č.j. 54 Co 18/2016-76, k odvolání umístěného rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud poukázal na znalecké dokazování, ale také na písemné vyjádření rodičů umístěného, na vyjádření ošetřující lékařky prim. MUDr. J. T. a zejména na výpověď samotného umístěného a dovodil, že u umístěného nadále trvají závažné důvody pro zbavení jeho osobní svobody a umístění ve zdravotnickém ústavu, neboť umístěný by při propuštění z takového zařízení bezprostředně a závažným způsobem ohrožoval sebe sama.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně sepsané dovolání.

Usnesením Okresního soudu v Jihlavě ze dne 8. dubna 2016, č. j. 11 L 570/2015 - 92, ve znění opravného usnesení ze dne 29. dubna 2016, soud prvního stupně vyzval dovolatele, aby do jednoho měsíce od doručení této výzvy předložil soudu prvního stupně dovolání sepsané advokátem, nebo aby ve stejné lhůtě předložil doklad, že je osobou, která má právní vzdělání. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 15. dubna 2016 a opravné usnesení dne 5. května 2016. Do současné doby však nedostatek povinného zastoupení dovolatele nebyl odstraněn.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).

Jak vyplývá z obsahu spisu, dovolatel není v tomto řízení zastoupen advokátem (aniž by bylo prokázáno, že by sám případně měl právnické vzdělání), přičemž dovolání nebylo sepsáno advokátem, jak požaduje § 241 odst.1 věta první a odst. 4 o.s.ř. Usnesením Okresního soudu v Jihlavě ze dne 8. dubna 2016, č. j. 11 L 570/2015 - 92, ve znění opravného usnesení ze dne 29. dubna 2016, byl umístěný vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně mu bylo dáno poučení, že nezvolí-li si do 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Dovolatel výše uvedené výzvě soudu ve stanovené lhůtě nevyhověl a nedostatek podmínky řízení spočívající v povinném zastoupení advokátem neodstranil. Z uvedeného důvodu dovolací soud dovolací řízení zastavil podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není odůvodněn ve smyslu ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. ledna 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru