Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3901/2020Usnesení NS ze dne 25.02.2021

HeslaZastoupení
Zastoupení povinné [ Zastoupení ]
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.3901.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3901/2020-75

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce P. B., nar. XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zaplacení částky 2 499 100 Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 116 C 41/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočka v Jihlavě ze dne 2. 9. 2020, č. j. 54 Co 219/2020-67, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně – pobočka v Jihlavě jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení Městského soudu v Brně jako soudu prvního stupně ze dne 28. 5. 2020, č. j. 116 C 41/2018-59, s tím, že ve výroku I jej potvrdil ve správném znění tak, že zastavil řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 10. 2018, č. j. 44 Co 593/2018-22, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu řízení (výrok I usnesení odvolacího soudu). Dále odvolací soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II usnesení odvolacího soudu).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 29. 9. 2020 včasné dovolání (č. l. 69), při jehož podání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání.

Žalobce v této věci požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. O této žádosti bylo rozhodnuto usnesením soudu prvního stupně ze dne 20. 2. 2019, č. j. 116 C 41/2018-34, tak, že se žalobci zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení neustanovuje, přičemž odvolací soud toto usnesení potvrdil usnesením ze dne 12. 6. 2019, č. j. 72 Co 175/2019-42. Uvedené usnesení nabylo právní moci dne 2. 8. 2019.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.

Na uvedeném nemůže ničeho změnit ani skutečnost, že žalobce nebyl v tomto dovolacím řízení řádně vyzván, aby si zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobce si vzhledem ke značnému množství jím podávaných dovolání musel být vědom podmínky povinného zastoupení, když byl již mnohokrát poučen o následcích neodstranění takové vady, nejpozději v řízení o žalobě v této věci usnesením soudu prvního stupně ze dne 10. 12. 2018 č. j. 116 C 41/2018-27, které bylo žalobci řádně doručeno dne 17. 12. 2018.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 2. 2021

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru