Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3830/2013Usnesení NS ze dne 02.12.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.3830.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3830/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, PhD. a JUDr. Pavla Vrchy ve věci vyšetřované Ing. B. L., o návrhu 1) L. L., 2) Bc. J. L., a 3) P. L., za účasti státního zastupitelství, o způsobilost k právním úkonům, vedené u Okresního soudu v Karviné-pobočka v Havířově pod sp. zn. 123 Nc 1108/2011, o dovolání vyšetřované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. května 2013, č.j. 14 Co 100/2013-238, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově rozsudkem ze dne 18. října 2012, č.j. 123 Nc 1108/2011-176, výrokem I. omezil Ing. B. L., ve způsobilosti k právním úkonům tak, že není schopna uzavírat úvěrové smlouvy, smlouvy o půjčce, kupní smlouvy s jednorázovou kupní cenou nad 3.000,- Kč a jakékoliv kupní smlouvy, kde kupní cena má být plněna ve splátkách. Výrokem II. rozhodl o odměně opatrovnici vyšetřované – advokátce Mgr. Marcele Staňkové a výroky III. a IV. rozhodl o náhradě nákladů řízení a náhradě nákladů řízení placených státem.

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 28. května 2013, č.j. 14 Co 100/2013-238, uvedený rozsudek soudu prvního stupně podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podala vyšetřovaná vlastnoručně sepsané dovolání.

Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově usnesením ze dne 7. října 2013, č. j. 100 P 340/2013-268, doručeném vyšetřované dne 11. října 2013, vyzval dovolatelku, aby si pro dovolací řízení zvolila ve stanovené lhůtě zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala dovolání. I přes doručení této výzvy a příslušné poučení o procesních následcích jejímu nevyhovění zůstala dovolatelka procesně nečinná a soudem prvního stupně vytknutý nedostatek povinného zastoupení neodstranila.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2013, a nejdříve se zabýval otázkou naplnění podmínek dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. prosince 2013

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru