Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3803/2016Usnesení NS ze dne 15.02.2017

HeslaVady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3803.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3803/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobce F. V., zastoupeného Mgr. Janem Kutějem, advokátem se sídlem v Praze 2, Lípová 474/14, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení částky 200 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 228/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2015, č. j. 53 Co 43/2015-46, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 17. 9. 2014, č. j. 23 C 228/2012-37, kterým byla pro vady odmítnuta žaloba ze dne 19. 10. 2012.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, při jehož podání nesplňoval podmínku povinného zastoupení. Současně s podaným dovoláním požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 4. 1. 2016, č. j. 23 C 228/2012-67, uvedenou žádost zamítl. Odvolací soud usnesením ze dne 21. 4. 2016, č. j. 53 Co 106/2016-87, změnil usnesení soudu první stupně tak, že zástupcem žalobce pro dovolací řízení se ustanovuje Mgr. Jan Kutěj, advokát se sídlem v Praze 5, Lamačova 824/9. Řádné dovolání však prostřednictvím ustanoveného zástupce podáno nebylo.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání.

Podle § 241a odst. 5 o. s. ř. k obsahu podání, v němž dovolatel uvedl, v jakém rozsahu napadá rozhodnutí odvolacího soudu, nebo v němž vymezil důvody dovolání, aniž by byla splněna podmínka stanovená v § 241, se nepřihlíží.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Žalobce při podání dovolání proti napadenému usnesení odvolacího soudu nebyl zastoupen advokátem nebo notářem a ani neprokázal, že je osobou s právnickým vzděláním. Žalobce před uplynutím dovolací lhůty požádal, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Soud prvního stupně žalobci pro dovolací řízení ustanovil zástupce advokáta Mgr. Jana Kutěje. Dvouměsíční lhůta k doplnění náležitostí dovolání tedy žalobci začala znovu běžet až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto (srov. § 241b odst. 3 o. s. ř.). O žádosti žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení bylo rozhodnuto usnesením odvolacího soudu ze dne 21. 4. 2016, č. j. 53 Co 106/2016-87, které nabylo právní moci dne 24. 5. 2016. Zástupce však ve dvouměsíční lhůtě od právní moci tohoto usnesení (poslední den lhůty 25. 7. 2016), a ostatně ani později, dovolání o jeho podstatné náležitosti nedoplnil.

K tomu Nejvyšší soud dodává, že důvodová zpráva k novele o. s. ř. (k zákonu č. 404/2012 Sb.) k § 241a odst. 5 o. s. ř. uvádí: „V ustanovení § 241 zůstává zachováno tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele, a to včetně požadavku, že dovolání musí být sepsáno tímto povinným (nuceným) zástupcem. Promítnutí tohoto principu do náležitostí dovolání znamená, že relevantní mohou být jen údaje učiněné povinným (nuceným) zástupcem odvolatele, a že tedy nelze přihlížet k tomu, co o náležitostech dovolání (co do rozsahu napadeného rozhodnutí a vymezení dovolacího důvodu) uvedl sám dovolatel.“

Žalobce, ač zastoupen, podané dovolání sepsal sám. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. však dovolání musí být sepsáno advokátem, ve smyslu § 241a odst. 5 o. s. ř. nelze přihlížet k tomu, co o náležitostech dovolání (co do rozsahu napadeného rozhodnutí a vymezení dovolacího důvodu) uvedl sám dovolatel, a podle § 241b odst. 3 o. s. ř. požádal-li dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží mu dvouměsíční lhůta k doplnění nezbytných obsahových náležitostí dovolání znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto. Zástupce (advokát) byl žalobci ustanoven k ochraně jeho práv v řízení. Pokud však žalobcem sepsané dovolání ve lhůtě nedoplnil o předepsané náležitosti, stala se původně odstranitelná vada vadou neodstranitelnou (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 30 Cdo 5486/2016).

Protože k podání samotného dovolatele nelze podle § 241a odst. 5 o. s. ř. přihlížet (přinejmenším v částech, v nichž vymezuje dovolací důvod a rozsah, v jakém napadá rozhodnutí odvolacího soudu), posuzované dovolání nesplňuje podmínku stanovenou v § 241b odst. 3 o. s. ř., když v dvouměsíční lhůtě znovu běžící od právní moci usnesení o ustanovení zástupce (advokáta) pro dovolací řízení nebylo doplněno o údaj, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, a o vymezení dovolacího důvodu.

Nejvyšší soud vzhledem k výše uvedenému dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť trpí vadami, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, a tyto vady nebyly žalobcem v zákonné lhůtě odstraněny (§ 241b odst. 3 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. února 2017

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru