Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3708/2019Usnesení NS ze dne 17.12.2019

HeslaDovolání
Poplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.3708.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3708/2019-37

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 3 842 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 31/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2018, č. j. 72 Co 137/2018-9, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal zaplacení částky 3 842 000 Kč jako zadostiučinění za jemu vzniklou zdravotní újmu způsobenou Českou republikou tím, že chrání bohaté zloděje a zločince.

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) dovoláním napadeným usnesením k odvolání žalobce potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 1. 3. 2018, č. j. 26 C 31/2018-4, kterým bylo rozhodnuto o zastavení řízení a o náhradě nákladů řízení (výrok I) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dále také „dovolatel“) včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen.

Usnesením ze dne 25. 6. 2018, č. j. 26 C 31/2018-13, soud prvního stupně vyzval dovolatele, aby si ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně jej poučil, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Výzva byla dovolateli doručena dne 9. 7. 2018. Podáním ze dne 12. 7. 2018 dovolatel požádal soud o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 19. 2. 2019, č. j. 26 C 31/2018-19, soud prvního stupně vyzval dovolatele, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání ve výši 4 000 Kč s tím, že nebude-li ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno. Výzva byla dovolateli doručena dne 27. 2. 2019. Dne 6. 3. 2019 byla soudu prvního stupně doručena žádost dovolatele o osvobození od soudních poplatků, o níž bylo rozhodnuto usnesením téhož soudu ze dne 30. 7. 2019, č. j. 26 C 31/2018/25, tak, že se žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznává, když současně bylo ve stejném usnesení rozhodnuto i o žalobcově žádosti o ustanovení právního zástupce tak, že se zamítá. Posledně zmíněné usnesení nabylo právní moci dne 22. 8. 2019. Poté byla dovolateli opět doručena výzva k zaplacení soudního poplatku za dovolání.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 7. 6. 2018 vznikla dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku poplatků 4 000 Kč. Dovolatel byl vyzván k zaplacení soudního poplatku za dovolání v tomto dovolacím řízení usnesením soudu prvního stupně ze dne 19. 2. 2019, č. j. 26 C 31/2018-19, a opětovně po rozhodnutí o jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků.

Nejvyšší soud nepřihlédl k dalším opakovaným žádostem dovolatele o osvobození od soudních poplatků, poněvadž soudy jeho poměry za účelem zvážení, zda splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, posoudily ve výše uvedeném rozhodnutí a jejich naplnění neshledaly, tudíž by rozhodnutí o jeho dalších žádostech bylo pouze formální. Nadto je z nich zcela zřejmé, že dovolatel neuvádí žádnou změnu svých poměrů.

Dovolací soud rovněž nepřihlédl k dovolatelem opakovaně uplatněné neurčité námitce podjatosti, neboť s ohledem na způsob, jakým je tato námitka formulována, nelze než uzavřít, že se jedná o zjevné zneužití tohoto procesního institutu, které ve shodě s § 2 a § 6 o. s. ř. nepožívá právní ochrany (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2019, sp. zn. 30 Cdo 1068/2019, nebo ze dne 14. 5. 2019, sp. zn. 30 Cdo 1138/2019).

Protože dovolatel ve stanovené lhůtě nezaplatil soudní poplatek za dovolání, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti napadenému usnesení podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 12. 2019

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru