Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 369/2020Usnesení NS ze dne 13.02.2020

HeslaDovolání
Zastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.369.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017

§ 138 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 369/2020-277

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci podatelů a) M. V., nar. XY a b) K. V., nar. XY, obou bytem XY, o žádosti podatelů o ustanovení zástupce z řad advokátů a o osvobození od soudních poplatků, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 23 Nc 607/2017, o dovolání podatelů proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 9. 2017, č. j. 27 Co 251/2017-88, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením ze dne 11. 9. 2017, č. j. 27 Co 251/2017-88, potvrdil usnesení Okresního soudu v Berouně jako soudu prvního stupně ze dne 5. 6. 2017, č. j. 23 Nc 607/2017-22, kterým byla zamítnuta žádost podatelů o ustanovení zástupce pro řízení a o osvobození od soudních poplatků.

Odvolací soud dospěl k závěru, že v případě podání podatelů datovaného dne 14. 10. 2016 a doplněného podáním datovaným dnem 5. 4. 2017, v němž byla vznesena žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, o níž je rozhodováno, se jedná jak o svévolné, tak o zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva, a není proto splněna jedna ze zákonných podmínek pro osvobození účastníků od soudních poplatků.

Usnesení odvolacího soudu napadli podatelé dovoláním ze dne 3. 10. 2017 (na č. l. 98), při jehož podání nesplňovali podmínku povinného zastoupení uvedenou v § 241 občanského soudního řádu.

Usnesením ze dne 17. 10. 2017, č. j. 23 Nc 607/2017-126, podatelům doručeným dne 19. 10. 2017, soud prvního stupně vyzval podatele, aby si pro podání dovolání zvolili zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 11. 9. 2017, č. j. 27 Co 251/2017-88. Současně podatele poučil, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. platí, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněného pod č. 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.

Uvedený závěr se uplatní i v případě, že dovolání směřuje proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu procesní povahy (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4830/2014, 26 Cdo 4831/2014, 26 Cdo 4832/2014; nebo ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4218/2015).

Účastník občanského soudního řízení uplatňuje ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. právo svévolně tehdy, činí-li procesní úkony nikoliv v zájmu ochrany svých subjektivních práv, ale jen zlovolně (při vědomí, že tím svá práva neochrání a ani ochránit nechce) a se záměrem způsobit jinému škodu nebo jinou újmu, popřípadě alespoň procesní obtíže. O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva jde ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. zpravidla tehdy, je-li již ze samotných údajů (tvrzení) účastníka nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti nebo co je obecně známé, bez dalšího nepochybné, že požadavku účastníka nemůže být vyhověno. O zřejmě bezúspěšné uplatňování (řádného nebo mimořádného) opravného prostředku pak jde zejména tehdy, jestliže byl podán opožděně, osobou, která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně nepřípustný, nebo jestliže (s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné pod č. 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Dovolací soud proto splnění podmínek pro ustanovení zástupce z řad advokátů zkoumal sám. Ztotožnil se přitom se závěrem odvolacího soudu, že podatelé nesplňují předpoklady pro přiznání osvobození od soudních poplatků a tím ani pro ustanovení zástupce z řad advokátů v tomto dovolacím řízení, neboť podání podatelů lze hodnotit jako zjevně bezúspěšné uplatňování práva. V daném případě podali podatelé nejasné podání, přičemž nebyli schopni alespoň v základních obrysech v žalobě a v navazujících podáních vylíčit rozhodující skutečnosti ve vztahu k nároku či nárokům, které uplatňují proti žalované straně, tedy formulovat, na základě jakých skutkových okolností se po kom a čeho domáhají.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit podatelům advokáta pro řízení o dovolání, a kdy podatelé přes výzvu neodstranili nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil (srov. výše uvedené usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněného pod č. 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 2. 2020

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru