Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3588/2016Usnesení NS ze dne 18.10.2016

HeslaZastavení řízení
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.3588.2016.1
Dotčené předpisy
§ 138 odst. 1 o. s. ř.|§ 241b odst. 2 o. s. ř.|§ 30 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3588/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení částky 750 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 273/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2016, č. j. 22 Co 446/2015-233, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Předmětem řízení bylo zaplacení částky 750 000 Kč jako náhrady nemajetkové újmy žalobce v souvislosti s nepřiměřenou délkou řízení u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 5 C 3/99 a Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 305/2011.

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 26. 5. 2015, č. j. 22 Co 397/2014-215, potvrdil usnesení soudu prvního stupně, který řízení zastavil s tím, že žalobce nenaplnil podmínku řízení dle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších, a tento nedostatek ani přes výzvu soudu nezhojil.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání spolu se žádostí ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 22. 2. 2016, č. j. 22 Co 446/2015-233, potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že žalobce nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a tedy mu není možné ustanovit zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, protože věrohodným způsobem neprokázal, že by jeho majetkové a sociální poměry byly na takové úrovni, která by odůvodňovala osvobození od soudních poplatků, a potažmo ani pro vyhovění jeho návrhu na ustanovení zástupce. Žalobce je výlučným vlastníkem několika nemovitostí, které neslouží k bydlení a které představují majetkovou hodnotu, s níž je žalobce oprávněn disponovat, což svědčí o tom, že má možnost zvolit si zástupce sám a nést i náklady s tím související. Rovněž tak nelze přehlédnout významnou peněžní hodnotu získanou žalobcem v jiném soudním řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, ve kterém zároveň požádal o ustanovení zástupce.

Usnesením ze dne 30. 3. 2016, č. j. 15 C 273/2014-236, doručeným žalobci dne 11. 4. 2016, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2016, č. j. 22 Co 446/2015-233, s tím, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na tuto výzvu reagoval přípisem, nicméně nedostatek zastoupení nenapravil.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen.

V usnesení ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněném pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou též dostupná na www.nsoud.cz), velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu uvedl, že:

1) Směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.

2) Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, jsou ve smyslu § 30 o. s. ř. splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů, pak tohoto zástupce dovolateli sám ustanoví.

3) Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván (v řízení o dovolání proti onomu usnesení) k odstranění tohoto nedostatku, je to důvodem pro zastavení dovolacího řízení (§ 104 odst. 2, § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.).

Posuzované dovolání žalobce směřuje proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení proti předchozímu rozhodnutí odvolacího soudu, který potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně o zastavení řízení. V tomto případě se tak uplatní závěry usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 31 NSCR 9/2015.

Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).

Podle § 138 odst. 1 věty první o. s. ř. může předseda senátu na návrh přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.

Nejvyšší soud považuje za správný závěr odvolacího soudu, že žalobce řádně neosvědčil naplnění předpokladů pro osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 1 o. s. ř. Tam uvedené závěry nebyly dovolatelem ani následně zpochybněny.

Protože žalobce nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 1 o. s. ř., nesplňuje ani podmínku pro ustanovení zástupce z řad advokátů podle § 30 o. s. ř.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nelze ustanovit žalobci advokáta pro řízení o dovolání, a kdy žalobce přes výzvu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. října 2016

Mgr. Vít Bičák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru