Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3526/2013Usnesení NS ze dne 07.11.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.3526.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3526/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce F. H., proti neoznačenému žalovanému, o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 33 Nc 3/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. července 2013, č.j. 8 Co 596/2013-20, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 21. června 2013, č. 33 Nc 3/2013-11, výrokem I. odmítl podle § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) podání žalobce, které bylo doručeno soudu dne 3. dubna 2013 a doplněno podáním doručeným soudu dne 12. června 2013, a které je vedeno pod sp. zn. 33 Nc 3/2013.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. července 2013, č.j. 8 Co 596/2013-20, uvedené usnesení soudu prvního stupně podle § 219 o.s.ř. potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně sepsané dovolání.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 28. srpna 2013 č. j. 33 Nc 3/2013-31, doručeným žalobci dne 20. září 2013, vyzval dovolatele, aby si pro dovolací řízení zvolil ve stanovené lhůtě zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal dovolání. I přes doručení této výzvy a příslušné poučení o procesních následcích jejímu nevyhovění zůstal dovolatel procesně nečinným a soudem prvního stupně vytknutý nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2013, a nejdříve se zabýval otázkou přípustnosti tohoto dovolání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř., s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 2 o.s.ř.).

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 7. listopadu 2013

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru