Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3424/2012Usnesení NS ze dne 23.01.2013

HeslaDovolací důvody
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.3424.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 1036/13 ze dne 30.05.2013 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Nykodým


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3424/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobkyně BP-PB, s. r. o., se sídlem ve Velkém Meziříčí, Družstevní 68, identifikační číslo osoby 47903236, zastoupené Mgr. Ing. Milanem Sochorem, advokátem se sídlem v Brně, Divadelní 6, proti žalovaným 1) Ing. D. B., a 2) P. B., zastoupeným JUDr. Tomášem Markem, advokátem se sídlem v Jihlavě, Havlíčkova 1400/29, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 8 C 26/2004, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě, ze dne 26. června 2012, č.j. 54 Co 847/2011-634, takto:

I. Dovolání žalovaných se odmítá.

II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 6.413,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Ing. Milana Sochora, advokáta se sídlem v Brně, Divadelní 6.

Stručné odůvodnění

(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Dovolací soud poté, co přihlédl k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále již „o. s. ř.“), konstatuje, že dovolání žalovaných proti v záhlaví citovanému rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 26. července 2011, č.j. 8 C 26/2004-568, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm. b) o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst.1 písm. c) o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé nemá po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř. Napadené rozhodnutí bylo posouzeno v souladu s ustanoveními § 27 odst. 2, § 196a odst. 3 a § 193a odst. 4 obch. zák., ve znění platném v rozhodném období pro posouzení věci, a v souladu s ustálenou judikaturou dovolacího soudu (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. prosince 2003, sp. zn. 32 Cdo 560/2003, uveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydaný nakladatelstvím C. H. Beck, pod C 2287, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2005, sp. zn. 29 Odo 996/2004, uveřejněný tamtéž pod C 3832, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. ledna 2001, sp. zn. 29 Cdo 2011/2000, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. února 2012, sp. zn. 3986/2009, uveřejněný pod číslem 67/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto dovolání žalovaných podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalobkyně má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, které sestávají z paušální odměny za zastupování advokátem (vyjádření k dovolání) v částce 5.000,- Kč [viz ustanovení § 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb.] a z náhrady hotových výdajů podle ust. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. v částce 300,- Kč, vše navýšeno o 21% DPH (tj. o částku 1.113,- Kč) podle § 137 odst. 3 a § 47 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Celkovou náhradu nákladů dovolacího řízení ve výši 6.413,- Kč jsou žalovaní povinni zaplatit žalobkyni, a to k rukám jejího advokáta (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. ledna 2013

JUDr. Pavel Vrcha, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru