Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3419/2020Usnesení NS ze dne 05.01.2021

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení povinné [ Zastoupení ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.3419.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 410/21


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3419/2020-74

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce P. B., narozeného dne XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou zdravotní a psychickou újmu a o zaplacení 2 959 300 Kč, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 9 C 80/2019, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, ze dne 24. 9. 2020, č. j. 27 Co 257/2020-67, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se svým podáním ze dne 20. 3. 2019 podaným k soudu prvního stupně domáhal na žalované zaplacení částky 2 959 300 Kč jako náhrady škody a zadostiučinění za vzniklou zdravotní a psychickou újmu. Usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 29. 8. 2019, č. j. 9 C 80/2019-21, bylo podání odmítnuto a usnesením Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, ze dne 3. 10. 2019, č. j. 27 Co 287/2019-28 bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž by splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., a proto byl žalobce usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 24. 10. 2019, č. j. 9 C 80/2019-34, vyzván k odstranění nedostatku povinného zastoupení. Dovolatel podal dne 31. 10. 2019 návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro toto řízení a tento návrh byl zamítnut usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 27. 11. 2019, č. j. 9 C 80/2019-37, ve spojení s usnesením odvolacího soudu, č. j. 18 Co 7/2020-43, kterým bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno. Na základě opětovné žádosti žalobce soud rozhodoval o osvobození žalobce od soudních poplatků pro dovolací řízení, toto však nebylo rozhodnutím soudu přiznáno (č. j. 9 C 80/2019-50); tento závěr byl potvrzen odvolacím soudem usnesením ze dne 24. 7. 2020, č. j. 18 Co 154/2020-57.

Dne 7. 9. 2020 bylo vydáno usnesení Okresního soudu v Pardubicích, č. j. 9 C 80/2019-60, kterým bylo řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, ze dne 3. 10. 2019, č. j. 27 Co 287/2019-28, zastaveno z důvodu nesplnění podmínky dle § 241 o. s. ř. Dovoláním napadeným usnesením odvolacího soudu pak bylo rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno.

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., ačkoli si je žalobce této povinnosti vědom. Nejvyššímu soudu je z úřední povinnosti známo, že žalobce vede stovky obsahově obdobných řízení u různých soudů, přičemž sudičským způsobem využívá všech řádných i mimořádných opravných prostředků. Skutečností, že v tomto řízení žalobce nebyl vyzván, aby splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., proto nemohla být ohrožena žalobcova procesní práva, neboť je žalobce ke splnění této podmínky opakovaně vyzýván a žalobci je tudíž bezpochyby známo, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, in http:/nalus.usoud.cz, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3716/2015).

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení nezastavil ve smyslu § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 30. 9. 2017, rozhodl o zastavení dovolacího řízení dle § 243c odst. 3 třetí věta o. s. ř. dovolací soud.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 1. 2021

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru