Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3367/2017Usnesení NS ze dne 14.09.2017

HeslaOdklad vykonatelnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3367.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. a) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3367/2017-295

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Vrchy a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce HANZELLI, a. s., se sídlem v Praze 1, Revoluční 762/13, identifikační číslo osoby 25078119, zastoupeného JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 2, Šafaříkova 201/17, proti žalovaným 1. L. K., 2. J. Č., zastoupené JUDr. Miroslavem Valou, advokátem, se sídlem v Bruntále, Jesenická 1757/5, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 17 C 55/2016, o dovolání 2. žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 3. 2017, č. j. 11 Co 492/2016-197, takto:

Návrh 2. žalované na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 3. 2017, č. j. 11 Co 492/2016-197, se zamítá.

Odůvodnění:

Dovoláním napadeným rozsudkem odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, kterým bylo určeno vlastnictví 2. žalované k tam označeným pozemkům, a žalovaným bylo uloženo „společně a nerozdílně zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 27 343,86 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.“ Současně odvolací soud uložil žalovaným „zaplatit žalobci společně a nerozdílně náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši 14 655 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku advokátu JUDr. Jindřichu Vítkovi.“

Proti rozsudku odvolacího soudu podala 2. žalovaná, zastoupená advokátem (241 o. s. ř.), včasné dovolání (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), ve kterém současně uvedla, že je „spojeno se žádostí o odklad vykonatelnosti.“ Dovolatelce bylo soudem prvního stupně pro dovolací řízení přiznáno osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu.

Nejvyšší soud postupoval podle § 243 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, a protože důvody pro odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí neshledal, s přihlédnutím k závěrům vyplývajícím z nálezu Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16, návrh 2. žalované zamítl.

Podle § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma [písm. a)], nebo právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení [písm. b)].

Nařízení odkladu vykonatelnosti přichází v úvahu jen tehdy, může-li být podle napadeného rozhodnutí nařízen výkon rozhodnutí. Jestliže se napadené rozhodnutí podle části šesté občanského soudního řádu nevykonává, což je i případ nynějšího rozsudku o určení vlastnického práva, může se dovolatel účinkům takového pravomocného rozhodnutí bránit pouze návrhem na odklad právní moci napadeného rozhodnutí.

V napadeném rozsudku podléhají výkonu rozhodnutí toliko výroky ukládající povinnost k náhradě nákladů řízení, proti kterým však dovolání podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není přípustné. Nákladové výroky mohou být dovoláním dotčeny toliko jako závislé výroky v případě, že by dovolání bylo ve věci samé vyhověno. Nadto z podaného dovolání, které ve vztahu k návrhu na odklad vykonatelnosti není nijak odůvodněno, nevyplývají žádné skutečnosti, na základě kterých by bylo možno učinit závěr, že neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozí dovolatelce závažná újma [§ 243 písm. a) o. s. ř.], tedy především taková újma, která by v případě pozdějšího zrušení vykonatelného rozhodnutí nemohla být již napravena (splněná povinnost by již nemohla být vrácena zpět). Tím samozřejmě není nijak dotčena možnost se u příslušného soudu návrhem domáhat odložení provedení výkonu rozhodnutí, budou-li pro to splněny zákonné předpoklady (§ 266 odst. 1 o. s. ř.).

Jenom pro úplnost dovolací soud uvádí, že ve vztahu k rozhodnutí ve věci samé nejsou patrné ani důvody pro případný odklad právní moci napadeného rozhodnutí [§ 243 písm. b) o. s. ř.], tedy jak by měla být dovolatelka závažně ohrožena ve svých právech tím, že bylo určeno její vlastnické právo k tam uvedeným nemovitostem.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. září 2017

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru