Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 333/2020Usnesení NS ze dne 12.02.2020

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.333.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 část věty před středníkem o. s. ř. ve znění od 30.09.2017

§ 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. ve znění od 30.09.2017

§ 159a odst. 4 o. s. ř...

více

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 333/2020-225

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobkyně H. P., nar. XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem v Praze 1, Karmelitská 529/7, o zaplacení částky 100 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 17 C 198/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 9. 2019, č. j. 11 Co 275/2019-207, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Opavě jako soud prvního stupně usnesením ze dne 16. 7. 2019, č. j. 17 C 198/2017-197, zastavil řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 3. 2019, č. j. 11 Co 71/2019-149 (výrok I), a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (výrok II).

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 26. 9. 2019, č. j. 11 Co 275/2019-207, usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok I) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II).

Uvedené usnesení odvolacího soudu napadla žalobkyně v plném rozsahu včasným dovoláním (č. l. 212), při jehož podání nebyla zastoupena advokátem, a současně požádala o osvobození od soudního poplatku a ustanovení opatrovníka z řad advokátů pro dovolací řízení.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. 11. 2019, č. j. 17 C 198/2017-215, které bylo žalobkyni doručeno dne 17. 11. 2019, byla žalobkyně vyzvána, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Současně byla žalobkyně poučena, že nebude-li do 8. 1. 2020 předložena soudu prvního stupně plná moc pro zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, soud prvního stupně dovolací řízení zastaví. Žalobkyně však na výzvu soudu prvního stupně nikterak nereagovala.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by žalobkyně byla právně zastoupena. Žalobkyně neprokázala ani netvrdila, že je zastoupena advokátem nebo že sama má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobkyně nesplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že nebylo možné rozhodovat o žádosti žalobkyně o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce, respektive opatrovníka, z řad advokátů pro předmětné dovolací řízení, a to pro překážku věci rozsouzené (§ 159a odst. 4 o. s. ř.). Z předloženého spisu se podává, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 3. 2018, č. j. 11 Co 51/2018-68, byl pravomocně zamítnut návrh žalobkyně na přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů, a dále usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 15. 4. 2019, č. j. 17 C 198/2017-159, byl pravomocně zamítnut návrh žalobkyně na přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízená o dovolání. Následně usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 16. 5. 2019, č. j. 17 C 198/2017-166, bylo pravomocně rozhodnuto o zastavení řízení o návrhu žalobkyně ze dne 11. 4. 2019 na přiznání osvobození od soudních poplatků, a rovněž usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 9. 2019, č. j. 11 Co 276/2019-209, byl pravomocně zamítnut návrh žalobkyně na ustanovení opatrovníka z důvodu duševní poruchy. Z uvedeného je zřejmé, že o žádostech žalobkyně o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce bylo v této věci opakovaně rozhodováno, přičemž aktuální žádost žalobkyně neobsahuje tvrzení ani předložení důkazních prostředků, jež by prokazovaly, že došlo ke změně poměrů, a tudíž, že by bylo nutné o žádosti žalobkyně znovu rozhodovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 2. 2020

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru