Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3218/2017Usnesení NS ze dne 11.10.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3218.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 3480/17
soudce zpravodaj JUDr. Tomáš Lichovník


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3218/2017-309

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M, v právní věci P. B., proti žalované JUDr. O. K., místem pracoviště v Pardubicích, Okresní státní zastupitelství, Arnošta z Pardubic 2082, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 50 C 25/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. října 2016, č. j. 3 Co 51/2016-277, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce se domáhá žalobou ochrany osobnosti za tvrzený neoprávněný zásah do svých osobnostních práv, který spatřuje v postupu žalované, jako státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Pardubicích.

Vrchní soud v Praze (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 27. října 2016, č. j. 3 Co 51/2016-277, potvrdil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (dále též „soud prvního stupně“) ze dne 9. května 2016, č. j. 50 C 25/2012-245, kterým soud prvního stupně zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Žalobce podal dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu aniž by byl zastoupen advokátem a požádal, aby řízení nebylo zastaveno.

Soud prvního stupně poté usnesením ze dne 21. prosince 2016, č. j. 50 C 25/2012-286, vyzval dovolatele, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak dovolací soud řízení zastaví. Dovolatel nedostatek podmínky dovolacího řízení neodstranil, pouze přípisem ze dne 2. ledna 2017 požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně poté usnesením ze dne 7. února 2017, č. j. 50 Co 25/2012-290, zamítl návrh žalobce na přiznání osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 15. března 2017, č. j. 3 Co 22/2017-299, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto potvrzujícímu rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce opětovně vlastnoručně sepsané dovolání s totožnými návrhy.

K dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. března 2017 Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny podmínky pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že tomu tak není z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Při pro jednávání dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. října 2016, č. j. 3 Co 51/2016-277, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. října 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru