Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3180/2017Usnesení NS ze dne 11.10.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3180.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3180/2017-64

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobkyně M. H., proti žalované České republice - Vrchnímu soudu v Olomouci, se sídlem v Olomouci, Masarykova třída 1, o ochranu osobnosti, o žalobě proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 6. 2014, č. j. 1 Co 151/2014-211, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 25 Nc 142/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. prosince 2015, č. j. 1 Co 154/2015–13, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Krajský soud v Brně (dále také „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 29. října 2015, č. j. 25 Nc 142/2014-7, ve výroku I. zamítl návrh žalobkyně na přerušení řízení, ve výroku II. odmítl žalobu podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. a ve výroku III. rozhodl o náhradě nákladů řízení. Vrchní soud v Olomouci (dále také „odvolací soud“) k odvolání žalobkyně (proti výrokům II. a III.) usnesením ze dne 17. prosince 2015, č. j. 1 Co 154/2015–13, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně vlastnoručně sepsané dovolání, aniž by prokázala, že má sama právnické vzdělání.

Soud prvního stupně vyzval dovolatelku usnesením ze dne 2. května 2016, č. j. 25 Nc 142/2014-23, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala do 15 dnů od doručení tohoto usnesení řádné dovolání. Usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 9. května 2016. Výše uvedený nedostatek ovšem nebyl do současné doby odstraněn. V podání označeném „podjatost a dovolání ve věci, č. j. 25 Nc 142/2014-23 a č. j. 25 Nc 143/2014-25“, dovolatelka požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů s tím, že má na ustanovení takového zástupce nárok ze zákona.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 16. března 2017, č. j. 25 Nc 142/2014-34, zamítl návrh žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 16. května 2017, č. j. 1 Co 29/2017-39, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Ztotožnil se se soudem prvního stupně, že je-li z obsahu žaloby zřejmé, že je pro své vady neprojednatelná, pak je nepochybné, že jí nebude možné vyhovět ani v dovolacím řízení. Z tohoto důvodu se jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, přičemž tak není naplněn jeden z předpokladů pro osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 1 o.s.ř. a tím i pro přiznání zástupce z řad advokátů (§ 30 odst. 1 o.s.ř.).

Proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání, při jehož podání nebyla opět zastoupena advokátem a znovu požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Po té k dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. května 2017, č. j. 1 Co 29/2017-39, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny podmínky pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobkyni se závěrem, že není důvod jí ustanovit zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání z důvodu bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobkyně ani za této situace neodstranila nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Při projednávání dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. prosince 2015, č. j. 1 Co 154/2015–13, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není odůvodněn s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. října 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru