Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3176/2017Usnesení NS ze dne 31.07.2017

HeslaPodmínky řízení
Odpovědnost státu za škodu
Zastoupení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3176.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 241 odst. 1,2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 30 o. s. ř.

§ 138 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 2766/17 ze dne 26.09.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3176/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o 1 480 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 197/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2016, č. j. 54 Co 423/2016-31, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 26. 9. 2016, č. j. 19 C 197/2016-26, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro řízení z řad advokátů. Při svém rozhodování vycházel z toho, že se jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (srov. § 30 a § 138 občanského soudního řádu).

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením ze dne 21. 11. 2016, č. j. 54 Co 423/2016-31, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že jde o zjevně bezúspěšné uplatňování práva, neboť v posuzovaném případě je zřejmé, že žalobce v žalobě ani v jejím doplnění či v odvolání neuvedl základní skutečnosti, z nichž by bylo možné dovodit, čeho a z jakých důvodů se domáhá, a to i přesto, že byl soudem prvního stupně vyzýván k doplnění a odstranění vad žaloby.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání (č. l. 33). Při jeho podání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 6. 1. 2017, č. j. 19 C 197/2016-35, a opětovně usnesením ze dne 23. 5. 2017, č. j. 19 C 197/2016-48, soud prvního stupně žalobce vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby tento jím zvolený zástupce (advokát) ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení nahradil nebo doplnil žalobcem podané dovolání. Zároveň soud žalobce poučil, že nebude-li v poskytnuté lhůtě předložena nadepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce reagoval pouze podáním nové žádosti o ustanovení advokáta (č. l. 36).

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 31. 1. 2017, č. j. 19 C 197/2016-40, návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítl, přičemž toto usnesení k odvolání žalobce potvrdil Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. 4. 2017, č. j. 54 Co 86/2017-47. Toto pravomocné usnesení odvolacího soudu sice žalobce napadl dovoláním, avšak dovolací řízení zastavil Nejvyšší soud usnesením ze dne 31. 7. 2017, sp. zn. 30 Cdo 3177/2017, neboť ani dovolací soud neshledal naplnění předpokladů pro ustanovení zástupce (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek; rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou dostupná též na www.nsoud.cz).

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen.

V situaci, kdy návrh na ustanovení zástupce pro dovolací řízení byl již dříve pravomocně zamítnut, přičemž toto zamítavé rozhodnutí již nemůže být zvráceno ani rozhodnutím dovolacího soudu, a žalobce přes výzvu soudu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 31. července 2017

Mgr. Vít Bičák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru