Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3158/2017Usnesení NS ze dne 08.11.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3158.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3158/2017-97

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce M. K., proti žalovanému J. T., soudci Okresního soudu v Třebíči, se sídlem v Třebíči, Bráfova 502, o ochranu osobnosti, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 8 C 126/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. listopadu 2016, č. j. 70 Co 265/2016-78, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce se domáhá žalobou ochrany osobnosti za tvrzený neoprávněný zásah do svých osobnostních práv, který spatřuje v rozhodovací činnosti soudce okresního soudu.

Krajský soud v Brně (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 14. listopadu 2016, č. j. 70 Co 265/2016-78, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou (dále též „soud prvního stupně“) ze dne 14. července 2016, č. j. 8 C 126/2016-38, kterým byl zamítnut návrh žalobce na osvobození od placení soudních poplatků a žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů, neboť žalobce neprokázal věrohodně své osobní a majetkové poměry. Odvolací soud dále přihlédl k tomu, že z obsahu podané žaloby vyplývá, že v daném případě jde na straně žalobce o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, neboť tento spatřuje neoprávněný zásah do svých osobnostních práv v rozhodovací činnosti žalovaného jako soudce okresního soudu.

Žalobce podal dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu. Při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem ani nedoložil, že má sám právnické vzdělání a navrhl, aby mu dovolací soud přiznal osvobození od soudních poplatků a ustanovil mu zástupce z řad advokátů.

Poté Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 13. dubna 2017, č. j. 8 C 126/2016-89, výrokem I. zastavil řízení o ustanovení advokáta pro dovolací řízení a výrokem II. vyzval žalobce, aby si ve lhůtě 10 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal dovolání. V opačném případě Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo doručeno žalobci vyvěšením a nabylo právní moci dne 14. června 2017.

Při projednávání dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2016, č. j. 70 Co 265/2016-78, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V předmětné věci dovolatel požádal o osvobození od placení od soudních poplatků a o ustanovení z řad advokátů pro dovolací řízení. Učinil tak za situace, kdy již v předchozí žádosti o osvobození od placení soudních poplatků a ustanovení zástupce soudu nepředložil potvrzení o svých osobních a majetkových poměrech, takže procesní soud neměl předpoklady pro to, aby mohl tuto žádost odpovědně posoudit. Nadto odvolací soud přiléhavě vyšel i ze skutečnosti, že tím, že žaloba směřuje proti pasivně věcně nelegitimnímu subjektu, jde nepochybně ze strany žalobce o zřejmě bezúspěšné uplatňování či bránění práva. Bez ohledu na skutečnost, že Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou pravomocným usnesením ze dne 13. dubna 2017, č. j. 8C 126/2016-89, výrokem I. zastavil řízení o návrhu na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (kdy dovolací soud nemá procesní instrumenty toto rozhodnutí přezkoumat), situace, z níž vycházel, která byla zjišťována soudy prvního a druhého stupně při předchozích žádostech žalobce o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů, zůstává nezměněna. Dovolatel do současné doby neozřejmil kvalifikovaně své osobní a majetkové poměry, přičemž současně se jako podstatný jeví fakt zřejmě bezúspěšného uplatňování práva proti věcně nelegitimovanému subjektu, jakým je soudce okresního soudu v souvislosti s jeho rozhodovací činností. Dovolací soud proto sám dospívá k závěru, že zde nejsou předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. listopadu 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru