Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3154/2020Usnesení NS ze dne 09.12.2020

HeslaOdpovědnost státu za škodu [ Odpovědnost státu za újmu ]
Příslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.3154.2020.1
Dotčené předpisy

§ 87 písm. b) o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.

§ 11 odst. 1 o. s. ř.

§ 85 odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3154/2020-51

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Víta Bičáka a soudců JUDr. Tomáše Pirka a JUDr. Pavla Simona v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Tomášem Svobodou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Lublaňská 507/8, proti žalovaným 1) České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, a 2) České republice - Obvodnímu soudu pro Prahu 2, se sídlem v Praze 2, Francouzská 808/19, o zaplacení 8 780 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 60 C 291/2019, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 2. 2020, č. j. 35 Co 48/2020-19, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal náhrady škody, zadostiučinění za zdravotní a psychickou újmu a 8 780 000 Kč.

Usnesením ze dne 10. 2. 2020, č. j. 35 Co 48/2020-19, Městský soud v Praze jako soud odvolací potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 (jako soudu prvního stupně), který vyslovil svoji místní nepříslušnost, a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 2 jako soudu místně příslušnému.

Odvolací soud rozhodl o postoupení věci podle sídla organizační složky jednající za žalovaný stát, neboť v daném případě se požadovaná náhrada týká újmy související s resortem Ministerstva spravedlnosti, které sídlí v obvodu působnosti Obvodního soudu pro Prahu 2, kterého žalobce také označil jako žalovaného. Žalobce v žalobě neuvedl žádné skutečnosti, na základě nichž by šlo dovodit, že by přicházela v úvahu případná místní příslušnost jiného na výběr daného soudu dle § 87 písm. b) o. s. ř., tím méně Obvodního soudu pro Prahu 9.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce, zastoupený advokátem, včasným dovoláním. Dle dovolatele soudy nesprávně vyřešily otázku, dovolacím soudem dosud neřešenou, zda je soud prvního stupně oprávněn provést volbu místně příslušného soudu namísto žalobce a takto zvolenému soudu věc postoupit. Dovolatel uvedl, že soudy pochybily, když nepřihlédly k žalobcově námitce podjatosti soudců Obvodního soudu pro Prahu 2 a návrhu na delegaci věci Obvodnímu soudu pro Prahu 9. Právo volby místní příslušnosti přitom dle žalobce přísluší pouze jemu, nikoliv soudům.

Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl dovolání jako nepřípustné.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Otázka, zda je soud prvního stupně oprávněn v případě rozhodování o místní příslušnosti provést volbu místně příslušného soudu namísto žalobce, a takto zvolenému soudu věc po právní moci usnesení postoupit, přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. nezakládá, neboť na jejím vyřešení napadené rozhodnutí nezávisí (odvolací soud na jejím řešení své rozhodnutí nezaložil, srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 2 Cdon 808/97, uveřejněné pod číslem 27/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Odvolací soud založil své rozhodnutí na výkladu § 85 odst. 5 o. s. ř., který však dovolatel nijak nezpochybňuje.

Otázka případné podjatosti soudce Obvodního soudu pro Prahu 2, kterému bude věc přidělena k vyřízení, může být řešena až ve chvíli, kdy se před daným soudem povede řízení, nikoli v rámci zde žalobcem podaného dovolání.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 12. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru