Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 314/2020Usnesení NS ze dne 03.02.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.314.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 314/2020-194

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Davidem Vláčilem v právní věci žalobce A. Ž., nar. XY, trvale bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 141/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 1. 2019, č. j. 51 Co 323/2018-136, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením potvrdil Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 31. 7. 2018, č. j. 22 C 141/2015-130, kterým soud prvního stupně v rozsahu výroku I a III svého rozhodnutí zastavil dovolací řízení a rozhodl o nákladech dovolacího řízení, a to ve vztahu k dovolání žalobce podanému proti rozsudku Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího ze dne 15. 8. 2017, č. j. 51 Co 239/2017-61. Odvolací soud současně výrokem II v záhlaví tohoto usnesení označeným rozhodnutím zrušil výrok II usnesení soudu prvního stupně, pokud jím bylo rozhodnuto o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků a v témže rozsahu řízení (pro překážku věci rozhodnuté) zastavil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, do něhož vtělil žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Žádost žalobce byla pravomocně zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 29. 7. 2019, č. j. 22 C 141/2015-166, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 16. 10. 2019, č. j. 51 Co 334/2019-189.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 5. 12. 2019, č. j. 22 C 141/2015-192, které bylo žalobci doručeno do datové schránky dne 1. 1. 2020, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů a jeho prostřednictvím podal dovolání, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce si přes uvedenou výzvu zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení nezvolil.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II odst. 2 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.) dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 2 o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Dovolatel není pro dovolací řízení zastoupen advokátem nebo notářem a netvrdil ani nedoložil, že má právnické vzdělání. Uvedený nedostatek podmínky dovolacího řízení žalobce přes řádnou výzvu učiněnou soudem prvního stupně neodstranil. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 2. 2020

JUDr. David Vláčil

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru