Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3110/2018Usnesení NS ze dne 26.09.2018

HeslaDovolání
Zastoupení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.3110.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3110/2018-26

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zaplacení 1 300 000 000 Kč s příslušenstvím a omluvu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 294/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 8. 2017, č. j. 68 Co 299/2017-11, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 27. 6. 2017, č. j. 26 C 294/2016-7, zamítl žádost žalobce o ustanovení právního zástupce. Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 9. 8. 2017, č. j. 68 Co 299/2017-11, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti napadenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání ze dne 28. 9. 2017 (č. l. 13), které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předmětem tohoto dovolacího řízení. Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání. Žalobce současně v dovolání mj. požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně o žádosti žalobce rozhodl usnesením ze dne 23. 1. 2018, č. j. 26 C 294/2016-16, tak, že zamítl jeho žádost o ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení. Odvolací soud usnesením ze dne 24. 4. 2018, č. j. 68 Co 134/2018-20, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Usnesením ze dne 30. 5. 2018, č. j. 26 C 294/2016-23, které bylo žalobci doručeno dne 4. 7. 2018, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, č. j. 68 Co 299/2017-11, a současně žalobce poučil, že nebude-li do 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na tuto výzvu reagoval podáním ze dne 8. 7. 2018 (č. l. 24), ve kterém opět požádal mj. o ustanovení zástupce k podanému dovolání.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (srov. usnesení soudu prvního stupně č. j. 26 C 294/2016-23). Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

O odkladu vykonatelnosti či právní moci napadeného rozhodnutí podle § 243 o. s. ř. nelze uvažovat za situace, kdy je zřejmé, že samotnému dovolání nemůže být vyhověno. Za situace, kdy bylo dovolací řízení Nejvyšším soudem bez zbytečných odkladů po předložení věci zastaveno, nebylo již o návrhu na odklad právní moci a vykonatelnosti rozhodováno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2017, sp. zn. 30 Cdo 4491/2017, nebo ze dne 16. 10. 2017, sp. zn. 30 Cdo 4619/2017).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto rozhodnutím, kterým se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 9. 2018

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru