Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3096/2020Usnesení NS ze dne 18.12.2020

HeslaZastavení řízení
Dovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.3096.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3096/2020-180

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce J. Z., nar. XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Josefem Kašparem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Jáchymovská 27/114, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zaplacení částky 133 696 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 99/2018, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 10. 2019, č. j. 72 Co 244/2019-111, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 2. 5. 2019, č. j. 26 C 99/2018-92, zastavil řízení o zaplacení částky 2 499 Kč měsíčně od 11. 7. 2017 do zaplacení (výrok I), uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 20 625 Kč a zamítl žalobu o zaplacení částky 113 070,50 Kč (výrok II), a konstatoval, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III).

Napadeným rozsudkem Městský soud v Praze jako soud odvolací nepřipustil rozšíření žaloby o úrok z prodlení z částky 133 696 Kč (výrok I rozsudku odvolacího soudu), potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku o věci samé (výrok II rozsudku odvolacího soudu), změnil vyhovující výrok soudu prvního stupně o věci samé tak, že žalobu o zaplacení částky 20 625 Kč zamítl (výrok III rozsudku odvolacího soudu), a konstatoval, že žalobce je povinen zaplatit žalované na nákladech řízení před soudy obou stupňů 1 200 Kč (výrok IV rozsudku odvolacího soudu).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dne 28. 1. 2020 včasné dovolání (č. l. 115), při jehož podání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání.

Žalobce rovněž požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. O této žádosti bylo rozhodnuto usnesením soudu prvního stupně ze dne 10. 3. 2020, č. j. 26 C 99/2018-145, tak, že se žalobci nepřiznává osvobození od soudních poplatků a návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení se zamítá. Odvolací soud usnesení soudu prvního stupně potvrdil usnesením ze dne 13. 5. 2020, č. j. 72 Co 147/2020-152, které nabylo právní moci 1. 6. 2020.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.

Na uvedeném nemůže ničeho změnit ani skutečnost, že žalobce podal dne 26. 8. 2020 dovolání také prostřednictvím advokáta.

Podle § 241b odst. 3 věty druhé o. s. ř. nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto. Nebyl-li nedostatek podmínky uvedené v § 241 o. s. ř. ani ve lhůtě určené ke splnění této podmínky odstraněn, předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení zastaví.

Napadené usnesení odvolacího soudu bylo žalobci doručeno dne 1. 6. 2020 (č. l. 152). Lhůta k podání dovolání tak v souladu s § 241b odst. 3 o. s. ř. marně uplynula dne 3. 8. 2020. Podal-li zástupce žalobce dovolání až dne 26. 8. 2020, jedná se o dovolání zjevně opožděné, ke kterému dovolací soud nepřihlédl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 12. 2020

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru