Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3080/2018Usnesení NS ze dne 29.08.2018

HeslaDovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.3080.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3080/2018-249

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce L. R., proti žalované České republice – Českému telekomunikačnímu úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 58/219, o náhradu škody a o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 25 Nc 3622/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne ze dne 25. 7. 2017, č. j. 54 Co 200/2016-187, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 jako soudu prvního stupně ze dne 24. 3. 2016, č. j. 25 Nc 3622/2008-167, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Odvolací soud vyšel z toho, že usnesením soudu prvního stupně ze dne 22. 12. 2015, č. j. 25 Nc 3622/2008-163, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 10. 2. 2017, č. j. 54 Co 485/2016-179, byla pravomocně zamítnuta žádost žalobce na osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a žalobce vzhledem k tomu nesplňuje ani předpoklady pro bezplatné ustanovení zástupce z řad advokátů.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal nezastoupený žalobce včasné dovolání. Současně s podáním dovolání žalobce požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 1. 3. 2018, č. j. 25 Nc 3622/2008-194, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Rovněž soud poučil žalobce, že neučiní-li tak ve lhůtě patnácti dnů, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce na tuto výzvu reagoval žádostí o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. platí, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSČR 9/2015, uveřejněného pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.

Uvedený závěr se uplatní i v případě, že dovolání směřuje proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu pouze procesní povahy (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4830/2014, 26 Cdo 4831/2014, 26 Cdo 4832/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4218/2015).

Dovolací soud proto splnění podmínek pro ustanovení zástupce z řad advokátů zkoumal sám a dospěl k závěru, že předpoklady podle § 30 o. s. ř. ve spojení s § 138 o. s. ř. nejsou splněny. Dovolací soud se ztotožnil se závěrem odvolacího soudu (vyjádřeném v usnesení ze dne 10. 2. 2017, č. j. 54 Co 485/2016-179), že žalobce nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, neboť dostatečně hodnověrně nerozkryl své majetkové a výdělkové poměry, když ani přes výzvu soudu prvního stupně nesdělil, z čeho uspokojuje své bytové potřeby a z čeho uspokojuje další nezbytné výdaje.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nelze ustanovit žalobci advokáta pro řízení o dovolání, a kdy žalobce přes výzvu soudu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto rozhodnutím, kterým se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 8. 2018

JUDr. Bohumil Dvořák Ph.D., LL.M.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru