Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3071/2017Usnesení NS ze dne 27.06.2017

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3071.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 2422/17
soudce zpravodaj JUDr. Ludvík David


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3071/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení částky 945 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 26 C 49/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2016, č. j. 72 Co 355/2016-61, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 11. 7. 2016, č. j. 26 C 49/2016-55, kterým byl zamítnut žalobcův návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem. Na to byl soudem prvního stupně usnesením ze dne 11. 10. 2016, č. j. 26 C 49/2016-65, vyzván, aby ve lhůtě patnácti dní odstranil nedostatek povinného zastoupení. Žalobce na uvedenou výzvu reagoval přípisem ze dne 24. 10. 2016, ve kterém požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Žádost žalobce byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 1. 11. 2016, č. j. 26 C 49/2015-68, zamítnuta. Toto usnesení bylo následně potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 31. 1. 2017, č. j. 72 Co 519/2016-74, proti kterému žalobce podal dovolání, přičemž řízení o tomto dovolání bylo zastaveno usnesením Nejvyššího soudu, ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. 30 Cdo 3072/2017.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení.

Ačkoli nebyl žalobce po zamítnutí jeho žádosti opětovně vyzván, aby pro podání dovolání proti napadenému usnesení splnil podmínku dle § 241 o. s. ř., je nutno konstatovat, že o této podmínce byl žalobce soudem prvního stupně poučen usnesením ze dne 12. 5. 2017, č. j. 26 C 49/2016-78, kterým byl žalobce vyzván, aby odstranil nedostatek povinného zastoupení pro dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 31. 1. 2017, č. j. 72 Co 519/2016-74. Nadto z rozhodovací činnosti je dovolacímu soudu známo, že v téměř shodných sporech byl žalobce opakovaně ke splnění této podmínky vyzýván a žalobce tudíž musí být obeznámen s tím, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, in http:/nalus.usoud.cz, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3716/2015). Nejvyšší soud má tak za to, že práva žalobce nebyla ohrožena a poučení o náležitém zastoupení se žalobci opakovaně dostalo.

Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 27. června 2017

JUDr. Bohumil Dvořák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru