Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3049/2017Usnesení NS ze dne 16.11.2017

HeslaDovolání
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3049.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3049/2017-73

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. P., proti žalovaným 1) České republice - Mgr. Juditě Fadrusové, soudkyni Městského soudu v Brně, 2) České republice - JUDr. Marku Cigánkovi, soudci Krajského soudu v Brně, o nesprávný úřední postup a náhradu škody, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 19 C 240/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 28. 4. 2016, č. j. 44 Co 513/2015-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení

Odůvodnění:

Městský soud v Brně (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 3. 11. 2015, č. j. 19 C 240/2015-14, odmítl podání žalobce ze dne 21. 2. 2015 (výrok I) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně (dále jen „odvolací soud“) k odvolání žalobce napadeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně (výrok I) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II), když uzavřel, že soud prvního stupně dospěl ke správným právním závěrům, neboť žaloba nebyla opravena a doplněna, nebyl určen jednoznačně okruh účastníků řízení, skutková tvrzení zůstala neurčitá a neúplná a žalobní návrh nejasný.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, ve kterém zároveň požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů byla pravomocně zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 1. 9. 2016, č. j. 19 C 240/2015-44, ve spojení s potvrzujícím usnesením odvolacího soudu ze dne 31. 1. 2017, č. j. 44 Co 503/2016-58 (ve znění opravného usnesení ze dne 7. 3. 2017, č. j. 44 Co 503/2016-64).

Usnesením ze dne 3. 5. 2017, č. j. 19 C 240/2015-67, doručeným žalobci dne 10. 5. 2017, vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si ve lhůtě 15 dnů pro podání dovolání v této věci zvolil dle § 241 odst. 1 o. s. ř. zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání směřující proti usnesení odvolacího soudu ze dne 28. 4. 2016, č. j. 44 Co 513/2015-26, s tím, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na tuto výzvu toliko opět zopakoval svou žádost o ustanovení právního zástupce, aniž by osvědčil nové skutečnosti svědčící pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen. Jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení přitom byla již dříve pravomocně zamítnuta.

Podle § 241b odst. 2 o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V situaci, kdy žalobce přes výzvu soudu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2017

Mgr. Vít Bičák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru