Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 302/2019Usnesení NS ze dne 29.05.2019

HeslaZastoupení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.302.2019.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 302/2019-52

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Tomášem Mottlem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zaplacení 1 377 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 46/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 1. 2018, č. j. 72 Co 511/2017-22, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 13. 10. 2017, č. j. 41 C 240/2017-5, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I) a rozhodl, že věc bude k dalšímu řízení postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 2 jako soudu místně příslušnému (výrok II).

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) dovoláním napadeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 8. 2. 2018, č. j. 41 C 240/2017-28, byl žalobce vyzván (výrokem I citovaného usnesení), aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Zároveň byl žalobce vyzván (výrokem II citovaného usnesení), aby zaplatil soudní poplatek z dovolání ve výši 4 000 Kč s tím, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.

Dovolatel reagoval na výzvu žádostí ze dne 14. 2. 2018 o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů.

O této žádosti žalobce rozhodl Obvodní soud pro Prahu 2 jakožto místně příslušný soud prvního stupně, jemuž byla věc postoupena po nabytí právní moci usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 13. 10. 2017, č. j. 41 C 240/2017-5, tak, že usnesením ze dne 12. 6. 2018, č. j. 42 C 46/2018-36, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2018, č. j. 54 Co 299/2018-47, bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno.

Žalobce soudní poplatek za dovolací řízení nezaplatil, ani si nezvolil pro dovolací řízení advokáta a jeho prostřednictvím nedoplnil dovolání.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Dovolatel není v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo notářem a netvrdí ani nedokládá, že má právnické vzdělání. Žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení z řad advokátů byla pravomocně zamítnuta.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou řízení týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje), a protože ke zhojení tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích], který činí podle položky 23 odst. 2 sazebníku poplatků 4 000 Kč.

Protože žalobce nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván, přičemž žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků byla pravomocně zamítnuta, je dán další důvod pro zastavení dovolacího řízení, a to dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 5. 2019

Mgr. Tomáš Mottl

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru