Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3018/2017Usnesení NS ze dne 30.08.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3018.2017.1
Dotčené předpisy

§ 138 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3018/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce F. F., proti žalovanému Mgr. V. J., soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu Znojmo, se sídlem ve Znojmě, Rooseveltova 2, o náhradu nemajetkové újmy, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 12 C 211/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. března 2017, č. j. 21 Co 65/2017-28, takto::

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Okresní soud ve Znojmě (dále též „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 17. ledna 2017, č. j. 12 C 211/2016-19, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva, když žalobce svůj nárok vůči žalobci ani přes výzvu řádně nespecifikoval.

Krajský soud v Brně (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 24. března 2017, č. j. 21 Co 65/2017-28, uvedené usnesení soudu prvního stupně, ze stejného důvodu potvrdil.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž by byl zastoupen advokátem, podal žalobce dne 7. května 2017 dovolání, ve kterém opět požádal o ustanovení advokáta.

Okresní soud v Znojmě usnesením ze dne 16. května 2017, č. j. 12 C 211/2016-36, poukázal na vady dovolání včetně nesplněné podmínky povinného zastoupení, vyzval žalobce k nápravě těchto vad ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení a poučil žalobce o následcích nesplnění této výzvy. Žalobce však do dnešního dne nedostatek povinného zastoupení neodstranil, pouze dalším přípisem požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Podle § 138 odst. 1 o.s.ř. může na návrh předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Podle § 30 odst. 1 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o.s.ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů.

Dovolací přezkum rozhodnutí o žádosti účastníka o osvobození od soudních poplatků, jenž má vyšetřit, zda účastníkovi náleží osvobození od placení soudních poplatků či nikoliv, nemůže být opětovně podmiňován platbou soudního poplatku z dovolání, neboť takový postup by ve svém důsledku vedl k popření podstaty práva, jehož přiznání se účastník domáhá (fakticky by tím byl zbaven reálné možnosti dovolacího přezkumu rozhodnutí o nepřiznání osvobození od soudních poplatků). Ustanovení zákona o soudních poplatcích ve spojení s položkou 23 odst. 2 Sazebníku poplatků, se tudíž vykládá tak, že se neplatí soudní poplatek z dovolání proti rozhodnutí, jímž odvolací soud nepřiznal dovolateli osvobození od soudních poplatků podle § 138 o.s.ř. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, publikované pod číslem 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Vzhledem k tomu, že dovolatel není povinen uhradit soudní poplatek z podaného dovolání proti rozhodnutí vrchního soudu, ve spojení s usnesením soudu prvního stupně, o nepřiznání osvobození od soudního poplatku a neustanovení advokáta pro řízení, je nadbytečné, aby bylo rozhodováno o jeho návrhu na osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení.

Otázku, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti uvedenému usnesení odvolacího soudu, pak zhodnotí přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014 a usnesení ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015).

V daném případě dovolací soud sám dospívá k závěru, že pro to, aby dovolateli byl v tomto dovolacím řízení ustanoven zástupce z řad advokátů, nejsou splněny předpoklady, když žalobce uplatňuje zřejmě bezúspěšně právo. Přes výzvu soudu prvního stupně totiž žalobce dostatečně a řádně svůj nárok vůči žalovanému, jenž jinak odůvodňuje údajným komunistickým a fašistickým útlakem své osoby a protiprávním jednáním žalovaného, kterým přišel o svůj majetek, ve vztahu k žalovanému jako soudnímu exekutorovi nespecifikoval. Za této situace proto odvolací soud opodstatněně vyhodnotil žalobu v dané věci jako zřejmě bezúspěšné uplatňování práva. Závěr soudů obou stupňů je proto nepochybně správný a dovolací soud se s ním plně ztotožňuje.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit dovolateli zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání a kdy dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl soudem prvního stupně vyzván, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. řízení o tomto dovolání zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru