Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2978/2013Usnesení NS ze dne 03.10.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.2978.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2978/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce Z. V., proti neoznačenému žalovanému, o neoznačeném předmětu řízení, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 40 Nc 412/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 30. května 2013, č.j. 12 Co 295/2013-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Okresní soud v Přerově usnesením ze dne 3. dubna 2013, č. j. 40 Nc 412/2013-8, výrokem I. odmítl podle § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) podání žalobce ze dne 27. února 2013, označené jako „Projednání žaloby na neznámou osobu TMOBILE CZECH REPUBLIK Tomíčkova 2144/1 14900 Praha 4“, doplněné podáním žalobce doručeným soudu dne 18. března 2013 a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 30. května 2013, č. j. 12 Co 295/2013-17, uvedené usnesení soudu prvního stupně podle § 219 o.s.ř. potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně sepsané dovolání.

Okresní soud v Přerově usnesením ze dne 7. srpna 2013 č. j. 40 Nc 412/2013-22, doručeném žalobci dne 13. srpna 2013, vyzval dovolatele, aby si pro dovolací řízení zvolil ve stanovené lhůtě zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. I přes doručení této výzvy a příslušné poučení o procesních následcích jejímu nevyhovění zůstal dovolatel procesně nečinným a soudem prvního stupně vytknutý nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2013, a nejdříve se zabýval otázkou přípustnosti tohoto dovolání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. října 2013

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru