Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2961/2013Usnesení NS ze dne 23.01.2014

HeslaOdpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:30.CDO.2961.2013.1
Dotčené předpisy

§ 107 odst. 5 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 1164/14 ze dne 14.05.2015 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Vladimír Kůrka


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2961/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Lenky Dopitové ve věci žalobkyně JEDNOTA, spotřební družstvo ve Frýdku-Místku, IČ: 000 32 379, se sídlem ve Frýdku-Místku, třída T. G. Masaryka 1101, zastoupené Mgr. Radimem Struminským, advokátem se sídlem v Havířově, Svornosti 2 proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky ve výši 718.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 151/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2013, č. j. 17 Co 518/2012 – 183, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 6. 9. 2012, č. j. 26 C 151/2008 – 150, uložil ve výroku I. žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 259.350,- Kč s příslušenstvím, ve výroku II. zamítl žalobu v částce 640.650,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Předmětem řízení byla náhrada nemajetkové újmy, kterou měla žalobkyně utrpět tím, že v řízení vedeném u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 11 C 163/1994 bylo porušeno její právo na projednání věci v přiměřené lhůtě.

Městský soud v Praze k odvolání žalované do výroku I. a k odvolání žalobkyně do zamítavého výroku II. a souvisejícího nákladového výroku rozsudkem ze dne 7. 3. 2013, č. j. 17 Co 518/2012 – 183, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. ohledně částky 52.000,- Kč s příslušenstvím a v zamítavém výroku II. v částce 458.650,- Kč s příslušenstvím. Ve výroku I. v částce 207.350,- Kč s příslušenstvím jej změnil a žalobu zamítl, ve výroku II. ohledně částky 182.000,- Kč s příslušenstvím rozsudek soudu prvního stupně zrušil, neboť o ní již bylo pravomocně rozhodnuto, a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy všech stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání, za splnění podmínky povinného zastoupení (§ 241 o. s. ř.).

Nejvyššímu soudu bylo v průběhu dovolacího řízení, podáním ze dne 6. 1. 2014 oznámeno ze strany družstva COOP Beskydy, spotřební družstvo, že původní žalobkyně jako právní subjekt zanikla ke dni 1. 1. 2014 fúzí a jmění zaniklé původní žalobkyně přešlo na druhého účastníka fúze, tj. Jednotu – Jedność, spotřební družstvo, se sídlem Český Těšín, Tovární 283/13, PSČ 737 01, IČ: 000 32 387, jehož obchodní firma ode dne 1. 1. 2014 zní: COOP Beskydy, spotřební družstvo.

Nejvyšší soud zjistil z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, že po podání dovolání žalobkyně JEDNOTA, spotřební družstvo ve Frýdku-Místku, zanikla v důsledku fúze sloučením s družstvem Jedność, spotřební družstvo se sídlem Český Těšín, Tovární 283/13, PSČ 737 01, IČ: 000 32 387. Nástupnickým subjektem se stalo družstvo Jedność, spotřební družstvo, jehož obchodní firma od 1. 1. 2014 zní COOP Beskydy, spotřební družstvo, IČ: 000 32 387, zapsané v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXIII, vložka 188. Původní žalobkyně byla ke dni 1. 1. 2014 vymazána z obchodního rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXIII, vložka 185.

Podle ustanovení § 107 odst. 1 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.

Podle ustanovení § 107 odst. 2 o. s. ř. ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, její dědici, popřípadě ti z nich, kteří podle výsledku dědického řízení převzali právo nebo povinnost, o něž v řízení jde.

Podle ustanovení § 107 odst. 5 věty prvé o. s. ř. neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví.

Ustanovení § 107 o. s. ř. platí přiměřeně pro řízení u dovolacího soudu (srov. § 243c odst. 1 o. s. ř.).

Právo na náhradu nemateriální újmy za nesprávný úřední postup je právem ryze osobní povahy, které stejně jako jiná obdobná práva na peněžité zadostiučinění nepřecházejí na dědice zemřelé fyzické osoby, či na právní nástupce osoby právnické (srov. závěry obsažené ve Stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, uveřejněném pod R 58/2011 v části III., bod 1, veřejnosti přístupné na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz ).

Vzhledem k tomu, že právo na náhradu nemajetkové újmy za nesprávný úřední postup zánikem právnické osoby zaniká, povaha projednávané věci neumožňuje, aby bylo v dovolacím řízení pokračováno. Nejvyšší soud proto podle § 243b o. s. ř. a § 107 odst. 5 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (ust. § 243f, odst. 3) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. ledna 2014

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru