Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2947/2019Usnesení NS ze dne 26.08.2020

HeslaPodmínky řízení
Dovolání
Zastoupení povinné [ Zastoupení ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.2947.2019.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2947/2019-51

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 2 123 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 15 C 132/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2018, č. j. 15 Co 116/2018-14, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal zaplacení částky 2 123 000 Kč jako zadostiučinění za vzniklou zdravotní a psychickou újmu.

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) k odvolání žalobce usnesením ze dne 29. 3. 2018, č. j. 15 Co 116/2018-14, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 18. 10. 2017, č. j. 15 C 132/2017-4, který rozhodl, že vyslovuje svou místní nepříslušnost (výrok I) a že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 2 jako soudu místně příslušnému (výrok II).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dále jen „dovolatel“) včasné dovolání.

Usnesením ze dne 14. 5. 2018, č. j. 15 C 132/2017-18, Obvodní soud pro Prahu 1 vyzval žalobce, aby si ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta jako zástupce pro dovolací řízení a předložil písemnou plnou moc pro tohoto advokáta a dále v téže lhůtě, aby takto zvolený advokát nahradil nebo doplnil již učiněné podání žalobce, jehož obsahem bylo dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2018, č. j. 15 Co 116/2018-14, s tím, že nezvolí-li si žalobce ve stanové lhůtě advokáta, dovolací soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel si ve stanovené lhůtě zástupcem advokáta nezvolil a požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 28. 11. 2018, č. j. 15 C 132/2017-39, rozhodl, že návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení se zamítá. Odvolací soud usnesením ze dne 29. 1. 2019, č. j. 15 Co 30/2019-48, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. platí, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 3 věty druhé o. s. ř. od právní moci usnesení, kterým bylo rozhodnuto o žádosti dovolatele o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, běží takovému dovolateli nová dvouměsíční lhůta pro doplnění dovolání a pro případné splnění podmínky povinného zastoupení (§ 241 o. s. ř.).

Protože žalobce přes výzvu a poučení soudu v dovolací lhůtě neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Protože se tímto rozhodnutím dovolacího soudu řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně nebo soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 8. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru