Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 293/2020Usnesení NS ze dne 14.04.2020

HeslaOdpovědnost státu za škodu
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.293.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 293/2020-100

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou zdravotní a psychickou újmu a o zaplacení 1 820 200 Kč, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 17 C 283/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 30. 10. 2019, č. j. 22 Co 325/2019-94, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podáním doručeným soudu prvního stupně dne 5. 12. 2017 domáhal na žalované zaplacení částky 1 820 200 Kč jako náhrady škody a zadostiučinění za vzniklou zdravotní a psychickou újmu. Usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 26. 11. 2018, č. j. 17 C 283/2017-59, bylo řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno a usnesením Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, ze dne 30. 1. 2019, č. j. 23 Co 18/2019-65, bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 15. 3. 2019, č. j. 17 C 283/2017-70, a usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 12. 7. 2019, č. j. 17 C 283/2017-88, byl žalobce vyzván k zaplacení soudního poplatku z dovolání a k odstranění nedostatku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Dovolatel podal k soudu prvního stupně návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro toto řízení a tento návrh byl ke dni 18. 7. 2019 pravomocně zamítnut usnesením Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 28. 6. 2019, č. j. 18 C 135/2019-85, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 1. 4. 2019, č. j. 17 C 283/2017-75.

Dne 23. 8. 2019 bylo vydáno usnesení Okresního soudu v Pardubicích, č. j. 17 C 283/2017-89, kterým bylo řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 30. 1. 2019, č. j. 23 Co 18/2019-65, zastaveno z důvodu nesplnění podmínky dle § 241 o. s. ř. Dovoláním napadeným usnesením odvolacího soudu pak bylo rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno.

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., ačkoli si je žalobce této povinnosti vědom. Nejvyššímu soudu je z úřední povinnosti známo, že žalobce vede stovky obsahově obdobných řízení u různých soudů, přičemž sudičským způsobem využívá všech řádných i mimořádných opravných prostředků. Skutečností, že v tomto řízení žalobce nebyl vyzván, aby splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., proto nemohla být ohrožena žalobcova procesní práva, neboť je žalobce ke splnění této podmínky opakovaně vyzýván a žalobci je tudíž bezpochyby známo, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, in http:/nalus.usoud.cz, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3716/2015).

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení nezastavil ve smyslu § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 30. 9. 2017, rozhodl o zastavení dovolacího řízení dle § 243c odst. 3 třetí věta o. s. ř. dovolací soud.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 4. 2020

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru