Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2901/2019Usnesení NS ze dne 26.05.2020

HeslaPodmínky řízení
Odpovědnost státu za škodu
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.2901.2019.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1, 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2901/2019-235

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce V. S., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, za kterou jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, o náhradu škody a zadostiučinění nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 243/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2018, č. j. 13 Co 11/2018-196, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále také jako „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 16. 2. 2017, č. j. 41 C 243/2011-164, rozhodl, že žaloba o přiznání částky 981 000 Kč s příslušenstvím se zamítá v plném rozsahu (výrok I) a žalobce je povinen uhradit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 1 500 Kč (výrok II).

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) napadeným rozsudkem ze dne 25. 7. 2018, č. j. 13 Co 11/2018-196, rozhodl, že soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 JUDr. Eva Hodačová není vyloučena z projednávání a rozhodování této věci (výrok I), rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku o věci samé co do částky 595 154,50 Kč s příslušenstvím potvrzuje (část první výroku II), a co do částky 385 845,50 Kč a ve výroku o nákladech řízení se zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení (část druhá výroku II).

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání a to konkrétně do první části výroku II rozsudku odvolacího soudu. Při jeho podání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že sám má odpovídající právnické vzdělání. Současně s podáním dovolání žalobce požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení.

Tyto žádosti žalobce byly zamítnuty usnesením soudu prvního stupně ze dne 6. 2. 2019, č. j. 41 C 243/2011-225. K odvolání žalobce bylo toto rozhodnutí potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 10. 4. 2019, č. j. 13 Co 104/2019-232.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. platí, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Soud prvního stupně přípisem ze dne 23. 4. 2019 sdělil žalobci, že od doručení usnesení odvolacího soudu ze dne 10. 4. 2019, č. j. 13 Co 104/2019-232, mu začíná běžet dvouměsíční lhůta k předložení plné moci pro advokáta, který jej bude zastupovat v dovolacím řízení, a jím sepsané dovolání. Nestane-li se tak, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel si v uvedené zákonné lhůtě, ani později, zástupce z řad advokátů nezvolil.

Protože žalobce přes poučení soudu prvního stupně v zákonné lhůtě (§ 241b odst. 3 věta druhá o. s. ř.) neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 5. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru