Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2875/2005Usnesení NS ze dne 20.12.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:30.CDO.2875.2005.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241a odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241b odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2875/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce J. D., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému Ministerstvu zemědělství - Pozemkovému úřadu v Č. K., o obnovu správního řízení, vedené

u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 9 C 412/2002, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. listopadu 2002, č. j. 22 Co 2576/2002 - 43, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Českém Krumlově usnesením ze dne 9. 8. 2002, č. j.

9 C 412/2001 - 19, zastavil podle § 104 odst. 1 o. s. ř. řízení o obnovu řízení vedeného u Okresního úřadu - pozemkového úřadu v Č. K. pod č. j.

PÚ 42632/99, s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena

k rozhodnutí Okresnímu úřadu - Pozemkovému úřadu v Č. K.,

a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne

12. 11. 2002, č. j. 22 Co 2576/2002 - 43, usnesení soudu prvního stupně potvrdil

a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dne 18. 1. 2003 tzv. blanketní dovolání, adresované Nejvyššímu soudu ČR, aniž při tomto úkonu byl zastoupen advokátem,

a v němž pouze označil účastníky řízení, věc a rozhodnutí, proti němuž dovolání směřuje, s tím, že dovolání doplní dodatečně. V doplněném podání učiněném prostřednictvím soudem ustanovené zástupkyně dovozuje dovolatel přípustnost dovolání z § ust. § 239 odst. 2 písm. a) o. s. ř., odůvodňuje dovolání nesprávným právním posouzením věci a navrhuje, aby dovolací soud rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a aby věc postoupil k dalšímu řízení věcně příslušnému soudu.

Žalovaný ve vyjádření k dovolání upozorňuje především na skutečnost, že

na základě usnesení soudu prvního stupně v dané věci rozhodl správní orgán dne

30. 1. 2003 ve smyslu ust. § 63 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. o návrhu žalobce

na obnovu řízení tak, že byl zamítnut, a že odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí bylo zamítnuto rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR - Ústředního pozemkového úřadu ze dne 19. 3. 2003, č. j. 6239/03-7170/Mu. Dovolání proto považuje

za nedůvodné.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že dovolání vykazuje nedostatky, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat. Vzhledem k tomu, že v průběhu dovolacího řízení ztratil původní žalovaný Okresní úřad Č. K. - pozemkový úřad způsobilost být účastníkem řízení, soud prvního stupně usnesením

ze dne 3. 8. 2005, č. j. 9 C 412/2002 - 69, v souladu s ust. § 107 odst. 1 o. s. ř. rozhodl, že namísto Okresního úřadu - Pozemkového úřadu v Č. K. bude na straně žalované pokračováno s Ministerstvem zemědělství - Pozemkovým úřadem v Č. K. Dovolací soud proto v řízení jako se žalovaným nadále jednal s tímto orgánem.

Podle ust. § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců

od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu

a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom,

v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Neobsahuje-li dovolání všechny potřebné náležitosti, jde o vadné podání. Postupem podle § 43, § 209 a § 241b odst. 2, 3 o. s. ř. je třeba odstranit ty vady, které brání v pokračování řízení, tj. zejména nedostatek uvedení rozsahu, v němž je rozhodnutí dovoláním napadáno, jestliže z obsahu dovolání nelze dovodit, které výroky rozhodnutí dovolatel napadá, a rovněž nedostatek označení dovolacích důvodů, které dovolatel uplatňuje. Uvedením údaje o tom, v jakém rozsahu dovolatel rozhodnutí dovolacího soudu napadá, je totiž vymezena kvantitativní stránka přezkumné činnosti dovolacího soudu a dovolatel tak v rámci svého dispozitivního oprávnění stanoví

pro soud závazným způsobem meze, v jejichž rámci požaduje přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu, především tím, že označí jeden nebo některé z více výroků v rozhodnutí obsažených, případně že napadne dovoláním jen část výroku o dělitelném plnění. Chybí-li označení dovolacího důvodu, není v takovém případě (vzhledem k vázanosti dovolacího soudu uplatněným dovolacím důvodem) vymezen obsah přezkumné činnosti dovolacího soudu po stránce kvalitativní a napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak není možné věcně přezkoumat (srov. § 242 odst. 3 věta první

o. s. ř.).

Z uvedeného vyplývá, že neobsahuje-li dovolání údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jde o vadu podání, kterou může odvolatel odstranit z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Marným uplynutím propadné (prekluzívní) lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k opožděnému doplnění dovolání nemůže přihlížet z úřední povinnosti. Protože v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítnout.

V posuzované věci je z obsahu spisu zřejmé, že žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 11. 2002, č. j. 22 Co 2576/2002 - 43, které mu bylo doručeno do vlastních rukou dne 25. 11. 2002, podal tzv. blanketní dovolání k poštovní přepravě dne 18. 1. 2003, aniž při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, a ani neuvedl, v jakém rozsahu rozhodnutí odvolacího soudu napadá a jaké uplatňuje dovolací důvody. Soud prvního stupně jej proto přípisem ze dne 13. 10. 2004, č. j. 9 C 412/2002 - 49 p. v., doručeným žalobci do vlastních rukou dne 18. 10. 2004, vyzval, aby ve lhůtě 14 dnů předložil plnou moc advokáta nebo notáře, který jej bude

v řízení zastupovat a jímž musí být dovolání též sepsáno, a současně jej poučil o tom, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. K žádosti žalobce mu soud prvního stupně usnesením ze dne 10. 11. 2004, č. j. 9 C 412/2002 - 55, přiznal v plném rozsahu osvobození o soudních poplatků v dovolacím řízení a dále mu k ochraně jeho zájmů ustanovil zástupcem Mgr. L. Š. advokátku; toto usnesení nabylo právní moci dne 21. 3. 2005. Poté byl žalobce prostřednictvím své zástupně usnesením soudu prvního stupně ze dne

6. 4. 2005, č. j. 9 C 412/2002 - 58, vyzván k doplnění dovolání proti usnesení odvolacího soudu ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení tak, aby z něj bylo patrno, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto usnesení napadá, případně, které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Současně byl žalobce poučen o tom, že nebude-li vada dovolání ve stanovené lhůtě odstraněna, dovolací soud dovolání (nesprávně uvedeno „odvolání“) odmítne (§ 43 o. s. ř.). Toto usnesení bylo zástupkyni žalobce doručeno dne 11. 4. 2005. Doplněné dovolání ze dne 4. 6. 2005 bylo podáno u soudu prvního stupně dne 7. 6. 2005, ačkoliv poslední den dvouměsíční lhůty k doplnění (odstranění vad) dovolání (§ 241b odst. 3 část druhé věty za středníkem o. s. ř.) připadl na pondělí

23. 5. 2005 (§ 57 odst. 2 o. s. ř.).

Protože rozhodnutí odvolacího soudu - jak uvedeno výše - lze zásadně přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání (§ 242 odst. 3 věta první o. s. ř.)

a dovolání žalobce postrádá označení dovolacích důvodů, včetně jejich obsahového vymezení, i rozsah, v jakém rozsudek odvolacího soudu napadá, nelze v dovolacím řízení pro tyto obsahové nedostatky dovolání pokračovat. Vzhledem k tomu, že zákonná lhůta, během níž bylo možno vady dovolání odstranit, marně uplynula dnem

23. 5. 2005, Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 první věty o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ust. § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. prosince 2005

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru