Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2769/2016Usnesení NS ze dne 20.01.2017

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2769.2016.1
Dotčené předpisy

§ 27 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 2663/17 ze dne 10.10.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2769/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobkyně St.Kynzl, spol. s r.o., IČ 02469545, se sídlem v Praze 1, Havelská 494/31, zastoupené JUDr. Ludmilou Pávkovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Kodaňská 558/25, proti žalované České republice – Ministerstvu financí, se sídlem v Praze 1, Letenská 525/15, o 5 146 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 26 C 156/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 8. 2015, č. j. 12 Co 178/2015-50, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 jako soudu prvního stupně ze dne 19. 3. 2015, č. j. 26 C 156/2014-27, kterým bylo rozhodnuto, že zastoupení žalobkyně Ing. J. R. se nepřipouští.

Žalobkyně se v řízení domáhala podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), náhrady majetkové a nemajetkové újmy, která jí měla vzniknout v důsledku nesprávného úředního postupu v daňovém řízení. Žalobkyně v nynějším řízení předložila plnou moc pro Ing. J. R., daňovou poradkyni, soud prvního stupně však zastoupení podle ustanovení § 27 odst. 2 občanského soudního řádu nepřipustil, neboť Ing. J. R. vystupuje jako zástupce v různých věcech opakovaně. Odvolací soud jeho rozhodnutí potvrdil.

Usnesení odvolacího soudu napadla žalobkyně v plném rozsahu včasným dovoláním, které však Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl.

Otázka, zda lze připustit zastoupení účastníka řízení podle § 27 o. s. ř., jestliže zástupce vystupuje v různých věcech opakovaně, nemůže přípustnost dovolání založit. Odvolací soud posoudil uvedenou otázku v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2014, sp. zn. 30 Cdo 2642/2013) a Nejvyšší soud neshledal důvod se od této judikatury odchýlit; na tom nemůže nic změnit ani skutečnost, že zástupcem v nyní posuzované věci měla být daňová poradkyně (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 11. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3107/2016).

Přípustnost dovolání nezakládá ani námitka, že napadené rozhodnutí není náležitě odůvodněno. Odůvodnění napadeného usnesení je v souladu s ustálenou judikaturou soudu dovolacího, když je z něj zřejmé, na základě jakých důvodů odvolací soud rozhodl (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. 32 Cdo 3000/2012, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2543/2011, uveřejněný pod číslem 100/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Napadené rozhodnutí nezávisí na řešení otázky, zda zastupování žalobkyně daňovým poradcem v soudním řízení o žalobě o náhradu škody je poskytováním právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech, které s daněmi přímo souvisí, tedy zda je daňovým poradenstvím, ani na řešení dalších otázek, které žalobkyně v dovolání uvádí. Tyto otázky proto nemohou přípustnost dovolání založit (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 2 Cdon 808/97, uveřejněné pod číslem 27/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 20. ledna 2017

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru