Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 265/2020Usnesení NS ze dne 13.08.2020

HeslaPoplatky soudní
Překážka věci rozsouzené (res iudicata)
Podmínky řízení
Ustanovení zástupce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.265.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.

§ 159a o. s. ř.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 265/2020-75

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou zdravotní a psychickou újmu ve výši 4 630 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 17 C 224/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 11. 2019, č. j. 19 Co 394/2019-60, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Řízení o žádosti žalobce o ustanovení zástupce se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „odvolací soud“) usnesením ze dne 26. 11. 2019, č. j. 19 Co 394/2019-60, potvrdil usnesení Okresního soudu v Hradci Králové (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 3. 10. 2019, č. j. 17 C 224/2018-51, kterým bylo zastaveno řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 3. 2019, č. j. 19 Co 101/2019-31, a také rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud dále rozhodl i o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dále jen „dovolatel“) včasné dovolání.

Po předložení věci soudem prvního stupně vyzval dovolací soud dovolatele svým usnesením ze dne 4. 2. 2020, č. j. 30 Cdo 265/2020-72, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání ve výši 4 000 Kč s tím, že nebude-li ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno. Výzva byla dovolateli doručena dne 13. 2. 2020. Lhůta uplynula marně pátkem 28. 2. 2020.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 16. 12. 2019 vznikla dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; dále také „SoP“], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku poplatků 4 000 Kč.

Protože však dovolatel soudní poplatek za dovolání ve lhůtě nezaplatil, dovolací soud řízení o dovolání proti napadenému usnesení podle § 9 odst. 2 SoP, zastavil. Dovolací soud při tomto postupu nepřihlížel k podání dovolatele ze dne 17. 1. 2020, jímž žádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro nynější dovolání, neboť výsledek (avšak ani průběh) řízení o takové žádosti zásadně nemůže mít vliv na rozhodnutí dovolacího soudu o zastavení dovolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku za dovolání. Zastavení dovolacího řízení dovolacím soudem je totiž samostatný § 9 odst. 2 SoP předvídaný důsledek založený na marném (dobrovolném) uplynutí lhůty k zaplacení soudního poplatku. Jinak řečeno, zastoupení dovolatele advokátem zásadně není zákonnou podmínkou (srov. § 9 odst. 4 SoP a jeho taxativní výčet důvodů), jejíž případné splnění či nesplnění by mohlo bránit zastavení dovolacího řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku za dovolání.

Nejvyšší soud zastavil řízení o žádosti žalobce o ustanovení advokáta (§ 243b, § 159a, § 104 odst. 1 o. s. ř.), neboť o obdobné žádosti bylo v projednávaném řízení již rozhodnuto a žalobce kromě žádosti samotné nepodal žádná nová tvrzení ani argumentaci. Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 8. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru