Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2647/2020Usnesení NS ze dne 29.10.2020

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.2647.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2647/2020-58

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu Mgr. Lucií Jackwerthovou v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 8 330 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 10 C 323/2019, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2020, č. j. 91 Co 148/2020-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal zaplacení částky 8 330 000 Kč jako náhrady škody a nemajetkové újmy, která mu měla být způsobena nesprávným úředním postupem orgánů státu.

Městský soud v Praze (odvolací soud) usnesením ze dne 14. 5. 2020, č. j. 91 Co 148/2020-38, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 30. 3. 2020, č. j. 10 C 232/2019-30, kterým soud prvního stupně odmítl žalobu a rozhodl o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu včasné dovolání. Při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 15. 6. 2020, č. j. 10 C 232/2019-43, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby splnil podmínku povinného zastoupení dovolatele v řízení o dovolání advokátem nebo notářem ve smyslu § 241 odst. 1 a 4 občanského soudního řádu, popřípadě v téže lhůtě doložil existenci svého právnického vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) občanského soudního řádu. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li výzvě, soud řízení zastaví.

Usnesením ze dne 23. 7. 2020, č. j. 10 C 232/2019-52, soud prvního stupně vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za dovolání, který činí 4 000 Kč. Současně žalobce mimo jiné poučil, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno. Výzva byla dovolateli doručena dne 31. 7. 2020. Žalobce na tuto výzvu reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků a námitkou podjatosti.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „zákon č. 549/1991 Sb.“], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Protože dovolatel soudní poplatek za dovolání nezaplatil ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 23. 7. 2020, č. j. 10 C 232/2019-52, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti napadenému usnesení zastavil (srov. § 9 odst. 2 věta druhá a čtvrtá zákona č. 549/1991 Sb.).

Nejvyšší soud nepřihlédl k žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků ze dne 31. 7. 2020, neboť vzhledem k nepřiměřenosti žalované částky a absenci vylíčení takových rozhodných skutečností, na základě kterých by bylo možno alespoň předběžně učinit závěr o důvodnosti žaloby, lze mít nárok žalobce za zjevně bezúspěšné uplatňování práva (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4347/2016, nebo ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Pro přiznání osvobození od soudních poplatků nesvědčí ani okolnost, známá dovolacímu soudu z jeho činnosti, že žalobce dlouhodobě zneužívá svého práva na soudní ochranu podáváním mnohočetných návrhů na zahájení rozličných řízení, v nichž pak využívá všech možných (mnohdy i nepřípustných) řádných a mimořádných opravných prostředků, aniž by ovšem svá podání zpravidla blíže odůvodňoval. Takové počínání lze pokládat za obstrukční a sudičské (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 480/06, či ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. III. ÚS 2791/08).

K námitce podjatosti Nejvyšší soud nepřihlížel ve smyslu § 43 odst. 2, věta druhá o. s. ř. neboť žalobce, který byl v minulosti o náležitostech takové námitky opakovaně Nejvyšším soudem poučen, neupřesnil, proti kterému konkrétnímu soudci své výhrady směřuje.

Nákladový výrok není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 10. 2020

Mgr. Lucie Jackwerthová

pověřená členka senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru