Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2638/2017Usnesení NS ze dne 06.06.2017

HeslaUstanovení zástupce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2638.2017.1
Dotčené předpisy

§ 138 odst. 1 o. s. ř.

§ 30 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2638/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobců a) I. D., a b) L. N., proti žalovaným a) Mgr. T. H., a b) JUDr. J. S., o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 7 C 81/2014, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. 11. 2016, sp. zn. 12 Co 294/2016-277, takto:

I. Řízení o dovolání žalobců se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci napadeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně, který zamítl návrh žalobců na ustanovení zástupce z řad advokátů pro účely dovolacího řízení vedeného proti usnesení odvolacího soudu ze dne 30. 7. 2015, č. j. 12 Co 280/2015-234.

Odvolací soud potvrdil jako správný závěr soudu prvního stupně, podle kterého se v daném případě jedná o zřejmě bezúspěšné bránění práva. Uvedl, že žalobci se v řízení domáhali ochrany osobnosti z důvodu porušení práva zaručeného občanským zákoníkem. Oba žalobci vzali žalobu dne 8. 8. 2014 zcela zpět a soud řízení usnesením ze dne 8. 8. 2014, které nabylo právní moci dne 28. 8. 2014, zastavil. Dne 4. 11. 2014 podali žalobci návrh na obnovu řízení. Je zřejmé, že povolení obnovy řízení v tomto případě není možné, neboť žalobou na obnovu řízení je možno napadnout pouze pravomocný rozsudek nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé. Odvolací sodu nad rámec svého rozhodnutí se zřetelem na výhrady žalobců ke skutečnosti, že jim nebyl soudem ustanoven advokát ex offo od počátku řízení, zdůraznil, že pokud jde o samotné zpětvzetí žaloby ve věci, to bylo zpracováno jménem obou žalobců advokátem JUDr. F. M., LL.M., Ph.D.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalobci včasné dovolání, v němž uvedli, že napadené rozhodnutí „zkresluje skutečný stav věcí v řízení až tak, že obsahuje nepravdy, jimiž jsou žalobci zlovolně poškozování soudy obou stupňů, a to bránění v přístupu k soudu, bránění ustanovení advokáta pro řízení soudem, atd.“ Dále se žalobci obsáhle zabývají problematikou ve věci samé. Ke zpětvzetí žaloby uvádějí, že advokát, ustanovený Českou advokátní komorou, nikdy nenastudoval spis, protože by pro rozsah spisové dokumentace, musel přerušit funkci děkana právnické fakulty v Olomouci. Advokát nikoliv na základě obsahu spisu, ale z obecného hlediska, posoudil právní věc žalobců a navrhl postup zpětvzetí žaloby. Dále žalobci namítají organizovaný zločin, jenž má být na jejich osobách páchán ze strany konkrétně jmenovaných vládních činitelů, státních zástupců a dalších osob.

Usnesením ze dne 11. 4. 2017, č. j. 7 C 81/2014-301, doručeným žalobcům dne 19. 4. 2017, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolili zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání, s tím, že nebude-li do 20 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelé na výzvu reagovali podáním námitek proti této výzvě. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 9. 5. 2017, č. j. 7 C 81/2014-307, byla výzva potvrzena.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatelů nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatelů prokazující, nebyly předloženy. Dovolatelé pak nedostatek povinného zastoupení neodstranili, ač byli o procesních následcích nesplnění výzvy poučeni.

Směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací. Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, jsou ve smyslu § 30 o. s. ř. splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů, pak tohoto zástupce dovolateli sám ustanoví. Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván (v řízení o dovolání proti onomu usnesení) k odstranění tohoto nedostatku, je to důvodem pro zastavení dovolacího řízení (§ 104 odst. 2, § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.) (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 78/2015; rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou též dostupná na www.nsoud.cz). Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že tímto usnesením velkého senátu občanského a obchodního kolegia došlo ke sjednocení dosavadní nejednotné praxe jednotlivých tříčlenných senátů, a to postupem podle § 20 zákona o soudech a soudcích.

Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).

Nejvyšší soud považuje za přiléhavý názor odvolacího soudu o zřejmě bezúspěšném uplatňování práva. O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva jde ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. zpravidla tehdy, je-li již ze samotných údajů (tvrzení) účastníka nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti nebo co je obecně známé, bez dalšího nepochybné, že požadavku účastníka nemůže být vyhověno. Pro závěr, zda jde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování práva ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., platí v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím řízení nebo v dovolacím řízení vždy shodná hlediska (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 67/2014).

V nyní posuzované věci nedůvodnost žaloby na obnovu řízení plyne přímo z ustanovení § 228 odst. 1 o. s. ř., jež žalobou na obnovu řízení proti rozhodnutí, jímž bylo řízení zastaveno, nepřipouští, jak uvedly soudy nižších stupňů. Dovolatelé tento závěr v dovolání nikterak nezpochybnili, naopak se zabývali otázkou zřejmé bezúspěšnosti žaloby, jíž bylo řízení zahájeno. Tato otázka je však pro posouzení zřejmé bezúspěšnosti žaloby na obnovu řízení bezpředmětná. Stejně tak na posouzení této otázky nemají žádný vliv pohnutky ustanoveného zástupce, které jej vedly ke zpětvzetí žaloby.

Protože žalobci nesplňují předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 1 o. s. ř., nesplňují ani podmínku pro ustanovení zástupce z řad advokátů podle § 30 o. s. ř.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nelze ustanovit žalobcům advokáta pro řízení o dovolání, a kdy žalobci přes výzvu soudu neodstranili nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil. Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 6. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru